ชุมชนใน DSpace

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูล

College of Aviation and Transportaion 1

วิทยาลัยการบินและคมนาคม

College of Logistics and Supply Chain 114

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

College of Tourism and Hospitality 35

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

Graduate College of Managenent 576

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

Institute General Education 604

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

School of Accounting 596

คณะบัญชี

School of Business Administration 346

คณะบริหารธุรกิจ

School of Communication Arts 265

คณะนิเทศศาสตร์

School of Design and Architecture 406

คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์

School of Digital Media 87

คณะดิจิทัลมีเดีย

School of Economics 111

คณะเศรษฐศาสตร์

School of Engineering 647

คณะวิศวกรรมศาสตร์

School of Information Technology 563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

School of Interdisciplinary Technology and Innovation 43

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

School of Law 1026

คณะนิติศาสตร์

School of Liberal Arts 83

คณะศิลปศาสตร์

SPU Art and Culture Center 1

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

SPU Center for Wellnes 6

ศูนย์สุขภาวะ

SPU Chonburi Campus 698

วิทยาเขตชลบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU Cooperative Education and Career Development Center 2

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

SPU Information Science Institute of Sripatum University 11

สถาบันวิทยาการสารสนเทศ

SPU Khonkaen Campus 40

วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU Library 75

สำนักหอสมุด

SPU Media Center 11

ศูนย์มีเดีย

SPU Office of Online Education 0

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

SPU Payathai Campus 431

วิทยาคารพญาไท มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU Plan & Quality Assurance 2

สำนักงานประกันคุณภาพ

SPU Public Relations Office 4

สำนักงานประชาสัมพันธ์

SPU Research 261

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

SPU Thesis 231

วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Sripatum International College 20

วิทยาลัยนานาชาติ

Teaching and Learning and Developmant Canter 9

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน