Knowledge Bank @ SPU

เป็นโครงการเชื่อมโยงชุมชนนักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย บรรณารักษ์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการนำคลังความรู้ของคณะและหน่วยงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในฐานข้อมูลเดียวกัน

จุดเด่นของโครงการนี้คือ!

แต่ละคณะ/หน่วยงานเป็นเจ้าของความรู้ของแต่ละ Community และความรู้ได้รับการถ่ายทอดโดยเจ้าของความรู้นั้น เสมือนว่า
"ความรู้ยิ่งใช้ ยิ่งงอกงาม"

Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

College of Aviation and Transportaion 0

วิทยาลัยการบินและคมนาคม

College of Logistics and Supply Chain 48

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

College of Tourism and Hospitality 0

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ

Graduate College of Managenent 353

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ

Institute General Education 563

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

School of Accounting 243

คณะบัญชี

School of Architecture 287

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

School of Business Administration 280

คณะบริหารธุรกิจ

School of Communication Arts 70

คณะนิเทศศาสตร์

School of Digital Media 22

คณะดิจิทัลมีเดีย

School of Economics 112

คณะเศรษฐศาสตร์

School of Engineering 350

คณะวิศวกรรมศาสตร์

School of Information Technology 504

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

School of Interdisciplinary Technology and Innovation 0

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

School of Law 506

คณะนิติศาสตร์

School of Liberal Arts 53

คณะศิลปศาสตร์

SPU Art and Culture Center 1

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

SPU Center for Wellnes 6

ศูนย์สุขภาวะ

SPU Chonburi Campus 491

วิทยาเขตชลบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU Cooperative Education and Career Development Center 2

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

SPU Information Science Institute of Sripatum University 2

สถาบันวิทยาการสารสนเทศ

SPU Khonkaen Campus 6

วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU Library 75

สำนักหอสมุด

SPU Media Center 11

ศูนย์มีเดีย

SPU Office of Online Education 0

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์

SPU Payathai Campus 303

วิทยาคารพญาไท มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU Plan & Quality Assurance 2

สำนักงานประกันคุณภาพ

SPU Public Relations Office 4

สำนักงานประชาสัมพันธ์

SPU Research 254

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

SPU Thesis 231

วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Sripatum International College 7

วิทยาลัยนานาชาติ

Teaching and Learning and Developmant Canter 5

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน