Browsing by Author บุญเลิศ วงศ์พรม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2006การศึกษารูปแบบ ลักษณะ และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเชิง อิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ในสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรธุรกิจณรงค์ชัย ปินทรายมูล; บุญเลิศ วงศ์พรม; อุทัย ภิรมย์รื่น
2006การศึกษารูปแบบ ลักษณะ และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเชิง อิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ในสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรธุรกิจณรงค์ชัย ปินทรายมูล; บุญเลิศ วงศ์พรม; อุทัย ภิรมย์รื่น
19-March-2555การศึกษารูปแบบ ลักษณะ และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเชิง อิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ในสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรธุรกิจ (A Study of e-Learning Model and Its Achievement in Higher Education Institutions and Business Corporations)ณรงค์ชัย ปินทรายมูล; บุญเลิศ วงศ์พรม; อุทัย ภิรมย์รื่น
20-December-2561การแปลในยุคใหม่กับการปรับตัวของผู้เรียน ผู้สอน และนักแปลบุญเลิศ วงศ์พรม; ถาวร ทิศทองคำ
10-November-2553ส่องนโยบายการศึกษาภาษาอังกฤษของรัฐบาลไทย จริงใจ หรือเพียงขายฝันบุญเลิศ วงศ์พรม
14-March-2555ส่องนโยบายการศึกษาภาษาอังกฤษของรัฐบาลไทย จริงใจ หรือเพียงขายฝันบุญเลิศ วงศ์พรม