Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/1136
Title: นโยบายทางการเงินธุรกิจด้านการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนและงบประมาณการลงทุนของบริษัทมหาชนจำกัด
Other Titles: CORPORATE FINANCE POLICY ON MAKING INVESTMENT DECISIONS AND CAPITAL BUDGETING IN PUBLIC COMPANY LIMITED
Authors: รัญชนา, รัชตะนาวิน
Keywords: นโยบายการเงินธุรกิจ
งบประมาณเงินทุน
โครงสร้างเงินทุน
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
Issue Date: 2550
Abstract: ผลการศึกษาวิจัยของผู้บริหารทางการเงินของบริษัทมหาชนจำกัด 57 กลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินธุรกิจของบริษัทมหาชนจำกัด ที่นำไปใช้ในการตัดสินใจการลงทุนและงบประมาณลงทุนของธุรกิจ และลักษณะของกลุ่มประชากรมีความสัมพันธ์กับการใช้นโยบายทางการเงินธุรกิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนด้านงบประมาณเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนในประเทศไทย มีอัตราการตอบกลับ 10.75% ซึ่งใกล้เคียงกับผลงานวิจัยในอดีต ผลการศึกษาวิจัยพบว่า NPV, IRR, Payback Period และ CAPM เป็นเทคนิคที่องค์กรส่วนใหญ่นิยมใช้ ในการประเมินการลงทุนในโครงการต่าง ๆ และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์พบว่า ถ้าบริษัทมียอดขายต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น การใช้เทคนิคในการตัดสินใจงบประมาณเงินทุนจะมีมากยิ่งขึ้น ในขณะที่อายุของผู้บริหารมากขึ้นจะทำให้การใช้เทคนิคในการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณเงินทุนน้อยลง และเมื่อทดสอบเกี่ยวกับปัจจัยผลกระทบที่มีต่อนโยบายหนี้สินพบว่า ถ้าผู้บริหารทางการเงินมีการศึกษาสูงขึ้น จะทำให้กำหนดนโยบายโครงสร้างเงินทุนด้านนโนบายหนี้สินเพิ่มมากยิ่งขึ้น และบริษัทจะกู้ยืมเงินก็ต่อเมื่อกำไรของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแหล่งของเงินทุนภายในไม่เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน บริษัทจึงจะออกหุ้นกู้ แต่เป็นที่น่าประหลาดใจเมื่อกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะพิจารณาการออกหุ้นสามัญก็ต่อเมื่อราคาหุ้นบริษัทปัจจุบันสูงขึ้น จะทำให้ราคาที่ออกหุ้นสามัญสูงขึ้น แต่อาจจะไม่ได้คำนึงถึงกำไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทลดลง
URI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/1136
Appears in Collections:บทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ ปีการศึกษา 2550

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
รัญชนา รัชตะนาวิน.pdf163.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.