Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/1176
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorChanya Phonprasert-
dc.date.accessioned2551-06-23T16:26:57Z-
dc.date.available2551-06-23T16:26:57Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.urihttp://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/1176-
dc.description.abstractความเข้าใจความสัมพันธ์ของงานศิลปะในแขนงต่างๆที่มักมีช่วงเวลาของการพัฒนาแห่งยุคสมันร่วมกันและมีอิทธิพลต่อกันมาแต่อดีตกาลนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการศึกษาสถาปัตยกรรม เพราะความเข้าใจนี้จะนำไปสู่การขยายกรอบทางความคิดและความอิสระในการเลือกหยิบใช้ข้อมูล (Sources) จากศิลปะแขนงอื่น รวมทั้งศาสตร์อื่นๆที่ไม่ใช่ศิลปะ มาพัฒนาแนวคิดในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมในทิศทางที่แตกต่างออกไปจากเดิม การเรียนในstudioนี้เป็นการฝึกนักศึกษาในการค้นหาปัญหาหรือประเด็น (problem seeking) ที่นักศึกษาสนใจจกภาพถ่ายที่อาจารย์กำหนดขึ้นมาให้ และแก้ไขปัญหา หรือ การแปลง/แปลประเด็น (problem solving) เพื่อพัฒนาให้เกิดงาน ในลักษณะขององค์ประกอบต่างๆ คือ จุด เส้น และระนาบ (2 dimension) จากข้อมูล 2 มิติ ให้นำมาฝึกฝนในการคิด และวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีการหรือแนวทางในการแปล/แปลง (interpret) ข้อมูลจากงาน 2 มิติ (2 dimension) สู่งาน 3 มิติ (3 dimension)en_US
dc.language.isootheren_US
dc.subjectStudent's worken_US
dc.subjectspace formingen_US
dc.subjectproblem seekingen_US
dc.subjectproblem solvingen_US
dc.subjectinterpreten_US
dc.subject2 dimensionen_US
dc.subject3 dimensionen_US
dc.titleMy First Project at Sripatum University 2005en_US
dc.typeImageen_US
Appears in Collections:ผลงานนักศึกษา

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FirstProject_1.jpgplate no.1288.05 kBJPEGThumbnail
View/Open
FirstProject_2.jpgplate no.2298.97 kBJPEGThumbnail
View/Open
FirstProject_3.jpgplate no.3289.69 kBJPEGThumbnail
View/Open
FirstProject_4.jpgplate no.4328.57 kBJPEGThumbnail
View/Open
FirstProject_5.jpgplate no.5300.85 kBJPEGThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.