รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยศรีปทุม : [139] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 139
Issue DateTitleAuthor(s)
December-2554ผลกระทบของข้อมูลทางบัญชีที่มีต่อผลตอบแทนเกินปกติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
February-2555กลยุทธ์การสื่อสารของผู้ปฏิบัติงานบริการสารสนเทศของห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลกุลวรีย์ ดิษพรหิรัณยะกุล
January-2555การศึกษาการใช้พื้นที่ว่างระหว่างอาคารในเชิงพาณิชยกรรมผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์
January-2555การอนุรักษ์ชุมชนและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ริมแม่น้ำกก จังหวัดเชียงรายชนกพร ไผทสิทธิกุล
January-2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ขนมหวานสำเร็จรูปที่ผลิตจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลดร.อนิรุทธ์ ผ่องแผ้ว
January-2555การประเมินความเสียหายภายใต้แรงแผ่นดินไหวของอาคารสูง โดยวิธีการผลักแบบวัฏจักรรศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป
December-2554การศึกษาสถานภาพองค์ความรู้เรื่อง“สตรีกับสื่อมวลชนในประเทศไทย” พ.ศ. 2536 - 2552ผศ.เอกธิดา เสริมทอง
December-2554การสร้างโมเดลการจัดการระบบนักศึกษาสัมพันธ์โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลผศ.ปราลี มณีรัตน์
October-2554การศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของกระแสจราจรบนถนนสายหลักในชุมชนชิษณุ อัมพรายน์
May-2554การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานเพื่อเพิ่มความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยในเขตกรุงเทพมหานครสายฝน กล้าเดินดง
July-2554พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การนำสารธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันและผลที่ได้รับจากการรับสารธรรมะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครอิสราภรณ์ ลาดละคร
June-2554การประยุกต์ตัวควบคุมแบบฟัซซีกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบสวิตชิงกษิเดช ทิพย์อมรวิวัฒน์
July-2554การศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอาคารเรียน มหาวิทยาลัยศรีปทุมพศวีร์ ศรีโหมด
July-2554การพัฒนาเรือนแรม(โฮมสเตย์)ชุมชนเป็นแหล่งปัญญาที่เบิกบานกรณีศึกษาบ้านเขาแก้ว ต าบลดาวเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรีมนต์ผกา วงษา
July-2554ปัจจัยสู่ความสำเร็จในอาชีพขายของพนักงานขายในร้านจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกิ่งแก้ว พรอภิรักษสกุล
July-2554การพัฒนาเรือนแรม(โฮมสเตย์)ชุมชนเป็นแหล่งปัญญาที่เบิกบานกรณีศึกษาบ้านเขาแก้ว ต าบลดาวเรือง อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรีมนต์ผกา วงษา
June-2554ความสำคัญของการสนับสนุนของแฟรนไชส์ซอร์กับวัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อคุณภาพความสัมพันธ์แฟรนไชส์ซอร์-แฟรนไชส์ซีสุนันทา ไชยสระแก้ว
November-2553การศึกษาวิเคราะห์เรื่องอาสันนกรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาทเสรี พุกกะมาน
June-2554คอนเวอร์เตอร์ที่มีการแก้ไขตัวประกอบกำลังแบบแอคทีฟวรพงษ์ ไพรินทร์
June-2554การศึกษาผลของการปฏิวัติระบบการสื่อสารไร้สายต่อระบบโทรคมนาคมในประเทศไทยปรีชา กอเจริญ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 139