Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 27 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การรับรู้แอปพลิเคชันทรูยู การใช้งาน และความพึงพอใจ ที่มีผลต่อความภักดีของตราสินค้าฐิตินันท์ พันธุ์วงศ์ราษฎร์
2564กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่าน SOCIAL MEDIA ของละครหลังข่าวช่อง 7HDสิริลภัส กองตระการ
2564ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารที่ส่งผล ต่อความพึงพอใจของการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์แมน ในเขตกรุงเทพมหานครเพ็ญวิภา เพชร์จั่น
2564การศึกษาความพึงพอใจต่อการเปิดรับรายการพลิกปมข่าวสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ของผู้ชมในกรุงเทพมหานครสกล เจริญเวช
2564ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจดาร์กเพจของประชาชนอุไรวรรณ พ่วงเอี่ยม
2564ทัศนคติต่อประเภทของข่าวและความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการสื่อสารของผู้รับสารที่ส่งผลต่อการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของ MANAGER ONLINEสอนของพ่อ สถิตในดวงใจ
2564ทัศนคติและความพึงพอใจเพื่อการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านไทยรัฐออนไลน์อรวรางศ์ คนเพียร
2564พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจของบุคลากรต่อสื่อประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาศิริชัย พูลสวัสดิ์
2564การรับรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสัญญา ปรีชาศิลป์
2555การเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลราชวิถีนาตยา ถิระจิตโต