Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 14 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
July-2020Using a Creativity-based Learning Approach to Enhancing Product Creative Skill of Undergraduate Students in Communication Arts under COVID 19: The Case Study of Sripatum University, Thailandรัฐสภา แก่นแก้ว
December-2563การนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริงในการศึกษาการพยาบาลมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมทักษะการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรีรัฐสภา แก่นแก้ว
August-2563เอกสารประกอบการอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูรัฐสภา แก่นแก้ว
February-2564เอกสารประกอบการอบรมเรื่องจิตวิทยาการเรียนการสอนและการเป็นอาจารย์ที่ดีรัฐสภา แก่นแก้ว
August-2565การสร้างนวัตกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Canvaรัฐสภา แก่นแก้ว
September-2565การจัดการชั้นเรียนในความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลรัฐสภา แก่นแก้ว
10-August-2564นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ตามเกณฑ์คุณภาพรัฐสภา แก่นแก้ว
4-September-2564เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนออนไลน์ระดับอุดมศึกษารัฐสภา แก่นแก้ว
28-October-2564การออกแบบการสอนผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัลตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19:จากนโยบายสู่การปฏิบัติรัฐสภา แก่นแก้ว
September-2565การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนางานและพัฒนาตนเองรัฐสภา แก่นแก้ว