ACC-02. บทความวิชาการ/วิจัย (วารสารระดับชาติ) : [7] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
24-June-2559ความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ในกลุ่มสหกรณ์นอกภาคการเกษตร เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวรัญญาภรณ์ กุลสินทวีรัตน์; ยุวดี เครือรัฐติกาล; จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์
July-2555ทัศนคติของผู้บริหารบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในยุวดี เครือรัฐติกาล; yuwadee kruerattikarn
1-July-2557ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการกำกับดูแลกิจการกับตัวชี้วัด ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอยุวดี เครือรัฐติกาล; yuwadee kruerattikarn
2010ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับงบการเงินรวมรองเอก วรรณพฤกษ์
2008ความเข้าใจและความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 56 เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้รองเอก วรรณพฤกษ์
2015การรวมธุรกิจรองเอก วรรณพฤกษ์
2013การจัดทำงบกระแสเงินสดรวมรองเอก วรรณพฤกษ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7