ACC-08. ผลงานนักศึกษา : [113] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 113
Issue DateTitleAuthor(s)
October-2557ปัจจัยการเลือกใช้นโยบายการตีราคาสินค้าคงเหลือ และผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)กัญญาพัชญ์ อรุณรัตน์
October-2557ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของสำนักงานสรรพากรภาค 6สร้อยเพชร ลิสนิ
October-2557การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฐิติธร ผิวทองงาม
October-2557ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานทางการเงินกับรายการคงค้างของกิจการบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอสุดารัตน์ หอมกลิ่น
May-2558ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศึกษากรณี หมวดธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์ศิริวรรณ แก้วศรี
July-2557ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางบัญชีกับกำไรในอนาคตกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)สุภาภรณ์ จงจอหอ
December-2556ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนที่คาดหมายของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแก้วมณี อุทิรัมย์
September-2559ปัจจัยที่มีตผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตในเขตสำนักงานสรรพากร ภาค 4สาวิตรี นาคศรีม่วง
August-2557ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีสำหรับวิสาหกิจขนาดย่อมในจังหวัดชุมพรสุณิสา โกฎวิเชียร
August-2557ปัจจัยในการเลือกใช้บริการผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของนิติบุคคล ศึกษากรณี : นิติบุคคลในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครนาคอนงค์ อุธิญาน
August-2557การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการที่ดี และโอกาสในการตกแต่งกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อนุรักษ์ เอื้อศิลป์
August-2557ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของการกำกับดูแลกิจการกับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : กรณีศึกษาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกนกวรรณ เตียวัฒนรัฐติกาล
August-2557ผลกระทบของความรู้ความสามารถทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีที่มีต่อคุณภาพกำไรอรุณลักษณ์ ฤทธิเดช
August-2557ปัจจัยในการเลือกซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษาธุรกิจการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวรรณิตา วงศ์ทวีทรัพย์
November-2557ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวัชธนพงศ์ ยอดราช
December-2557ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านอินเทอร์เน็ตในเขตสำนักงานสรรพากร ภาค 4สาวิตรี นาคศรีม่วง
December-2557การพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ผ่านการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้วรกร แช่มเมืองปัก
January-2558ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานทางการเงินกับรายการคงค้างของกิจการ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)สุดารัตน์ หอมกลิ่น
October-2557การควบคุมบัญชีลูกหนี้ของโรงพยาบาลเอกชน กรณีศึกษา : โรงพยาบาลเมโยกัลยารัตน์ อุ่ยอู่ทิพย์
October-2557ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสำนักงานรับทำบัญชี กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรีพรชิดา นุชสาย
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 113