BUS-06. ผลงานวิจัย : [23] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23
Issue DateTitleAuthor(s)
21-November-2555พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชำระเงินค่าสาธารณูปโภค ระบบคนกลางในกรุงเทพมหานครนันทรัตน์ วรรณตุง
21-November-2555การศึกษาการเกิดและการสิ้นสุดการเดินทางของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครวัฒนวงค์ รัตนวราห
21-November-2555การติดตามผลมหาบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สำหรับนักบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2538-2542สมทรง สีตลายัน
21-November-2555ดัชนีคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในเขตกรุงเทพมหานครอำนาจ วังจีน
21-November-2555การจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเอกชน เขตกรุงเทพมหานครกัลยา คงอนุมัติ
21-November-2555การศึกษาผลการใช้เทคโนโลยีเชิงบูรณาที่มีต่อการรับรู้คุณภาพการบริการในอุตสาหกรรมโรงแรมรวิภา ลาภศิริ
21-November-2555ปัญหาในการทำงานบางเวลา ของนิสิต นักศึกษา ในระดับสถาบันอุดมศึกษาดารา พงษ์สมบูรณ์
21-November-2555วีการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้จัดการฝ่ายบัยชี ผู้สอบบัญชี และเจ้าหน้าที่กกับดูแล จำนวน 85 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ และทำการทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือด้วยวิธีวัดความสอดคล้องภายใน (Measure of Intemal Consistency Method) โดยสถิติใช้คือ วิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coeffcient) แบบครอน บาล อัลฟา (Cronbach’s Alpha) ผลจากการทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ 0.8791 สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนาเพื่อพรรณนาเพื่ออธิบายผลการศึกษาด้วยสถิติเบื้องต้น เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน...ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์
21-November-2555การวิจัยเรื่อง”การการศึกษาวัฒนธรรมองค์กรการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยในเขต กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจัจยที่มีผลต่อวัฒนธรรมองค์การของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร...ประพันธ์ ชัยกิจอุราใจ
21-November-2555อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรที่มีต่อพฤติกรรมการขายแบบมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญของพนักงานขาย: กรณีศึกษาของบริษัทการค้าระหว่างประเทศสุนันทา ไชยสระแก้ว
21-November-2555การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2550สุชาดา โรจนาภัย
19-November-2555การใช้ภาวะผู้นำแนวพุทธของหัวหน้าภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครอัญญา ศรีสมพร
February-2562ปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม เขตภาคตะวันออกของประเทศไทยกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
May-2018THE BUSINESS PERFORMANCE OF DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION ON SMALL ENTERPRISES IN THAILANDANUPONG AVIRUTHA
2561แบบจำลองความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ อาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานระดับปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยอรนิษฐ์ แสงทองสุข
August-2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย ของบริษัทยาในประเทศไทยกิ่งแก้ว พรอภิรักษสกุล
July-2560ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทราปัทมา โกเมนท์จำรัส
May-2558ปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในกระบวนการตัดสินใจซื้อคูปองส่วนลดผ่านเว็บไซต์ประเภทเดลี่ดีล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครบรินดา ศัลยวุฒิ
May-2560ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกลุ่ม เจเนอเรชั่นวายที่ปฏิบัติงานภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ในประเทศไทยกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23