BUS-09. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท : [18] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
21-November-2555การศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างบุคลิกภาพ ตนหลักธรรมทางศาสนา ระบบความสัมพันธิ์ภานในบุคลิกลักษณะและจริยธรรมของพนักงานในองค์การภาคเอกชนนภศูล ฉันทศาสตร์
21-November-2555ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหารชั้นประทวนชาย สังกัดกรมการขนส่งทหารบกกานต์รวิภัสสร์ รื่นกลิ่น
21-November-2555ศึกษาปัจจัยความสำคัญของการจัดการคุณภาพโดยรวมในธุรกิจจัดซื้อและการประมูลออนไลน์โดยอาศัยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สาธิต เดโชนันทกุล
21-November-2555ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ กับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนสิมาพร แจ่มบุญศรี
21-November-2555การศึกษากิจกรรมการพัฒนาซัพพลายเออร์ในการบริหารโซ่อุปทานยุวรัตน์ ชิณแสน
21-November-2555การสร้างตัวแบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร(TQM) องค์การบริหารส่วนตำบลวธิดา มุ่งเจริญ
21-November-2555ศึกษาแนวคิดการบริหารการให้บริการลูกค้าและคุณภาพการบริการโดยใช้เทคนิคกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ปิยดา นิ่มนวล
21-November-2555คุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีรัตตินันท์ ศรุติรัตน์วรากุล
21-November-2555การสร้างตัวแบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด(มหานคร)ณัฏฐา อินทร์ไทย
21-November-2555วิทยานิพนธ์ ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครสราวุธ ชัยวิชิต
21-November-2555ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงธัญธาดา คุปตะวิริยะพาณิช
2553คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจกองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติวรฉัตร บุญสุยา
2553นโยบายภาครัฐที่มีต่อการสนับสนุนและกำกับดูแลต่อธุรกิจขายตรงในประเทศไทยรชยา ศุภนราพรรค์
2553การบริหารงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) : ศึกษาเฉพาะกรณีกองบัญชาการตำรวจนครบาลจตุพร พลภักดี
2553ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง จำกัดอภิรัตน์ ชื่นกลิ่น
2553การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีชัยณรงค์ ชัยจินดา
2553ความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกยางพาราไทยไปตลาดจีนสายพิณ ท้าวลา
2553ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบประกันเงินฝากและพฤติกรรมการฝากเงินในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปัจจุบันธนชัย ตรีสวัสดิ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18