CMU-07. ตำรา/สื่อการสอน/การอบรม (อื่นๆ) : [25] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25
Issue DateTitleAuthor(s)
21-February-2565การบรรยายหัวข้อการคิดเชิงออกแบบและสร้างสรรค์สื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์นับทอง ทองใบ
12-February-2565การบรรยาย หลักการเล่าเรื่อง (Storytelling) และการสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creation) เพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตร “Storytelling and Content Creation for Smart Tourism”นับทอง ทองใบ
27-April-2564มื้ออาหารแห่งความสุข (Happy meal)ผศ.ชาญวิทย พรหมพิทักษ์
4-September-2564เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนออนไลน์ระดับอุดมศึกษารัฐสภา แก่นแก้ว
10-August-2564นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ตามเกณฑ์คุณภาพรัฐสภา แก่นแก้ว
6-August-2564Digital Transformationรัฐสภา แก่นแก้ว
24-August-2564เปิดห้องเรียนออนไลน์ : Blended Learning จากแนวคิดสู่การประยุกต์ใช้รัฐสภา แก่นแก้ว
1-January-2560เอกสารประกอบการสอน รายวิชา CMM142 ศิลปะการออกแบบและคอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นนฤดล จิตสกูล
24-April-2562สบายใจ (Pleasure)นฤดล จิตสกูล
24-April-2562ศรัทธา (Believe)นฤดล จิตสกูล
August-2563เอกสารประกอบการอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูรัฐสภา แก่นแก้ว
February-2564เอกสารประกอบการอบรมเรื่องจิตวิทยาการเรียนการสอนและการเป็นอาจารย์ที่ดีรัฐสภา แก่นแก้ว
26-May-2563ทางเดียวกัน The Same Directionนฤดล จิตสกูล
13-May-2563ศรัทธา 2 Believe 2นฤดล จิตสกูล
17-March-2563วิทยากรบรรยาย ศิลปการนำเสนอแบบทรงพลัง หัวข้อ เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพบุณยนุช สุขทาพจน์
15-February-2563วิทยากรบรรยาย เกษตรกรยุคใหม่ขายผ่าน E-Commerce ในหัวข้อ Creative Contentบุณยนุช สุขทาพจน์
31-January-2563เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง สื่ออิเลคทรอนิกส์และการพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในงานกิจการพลเรือนรัฐสภา แก่นแก้ว
28-October-2562เอกสารประกอบการอบรมบทบาทและการผลิตงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รัฐสภา แก่นแก้ว
6-December-2562เอกสารประกอบการอบรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการปฏิบัติการจิตวิทยารัฐสภา แก่นแก้ว
3-February-2563เอกสารประกอบการอบรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาสื่อ เพื่อใช้ในงานด้านกิจการพลเรือนรัฐสภา แก่นแก้ว
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 25