CMU-09. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท : [89] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 89
Issue DateTitleAuthor(s)
21-November-2555พฤติกรรมการรับฟังวิทยุ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือสังคมของผู้ฟังรายการร่วมด้วยช่วยกันในเขตกรุงเทพมหานครสุกัญญา มากล้น
21-November-2555การเปรียบเทียบภาพลักษณ์จริงกับภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุมสกิณา ปาทาน
21-November-2555การรับรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อสัญลักษณ์ระบุระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์วิทวัช แซ่พุ่น
21-November-2555ทัศนคติของวัยรุ่นต่อผลกระทบของนิตยสารบันเทิงประเภทปาปารัซซี่ธนัชชา โสมเกษตรินทร์
21-November-2555การรับรู้ ความเข้าใจและทัศนคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีต่อสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ของ "โครงการคุณธรรมนำไทย"กรณีศึกษาภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ชุด "ผู้นำคุณธรรม"ดาราวรรณ ประพัฒน์
2555กรณีศึกษากลยุทธ์การสร้างมายาคติจากสื่อโฆษณาของการท่องเที่ยวไทยกมลวรรณ ศิริวันต์
21-November-2555การเปิดรับ และทัศนคติของผู้ชมที่มีต่อละครพื้นบ้านทางโทรทัศน์ศนิษา รัตนจันทร์
21-November-2555พฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อละครเรื่อง สายน้ำ สามชีวิต ของบริษัท เป่า จิน จง จำกัดนัฐยา อุ่นใจ
21-November-2555รูปแบบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับผู้หญิงในสื่อนิตยสารนริศรา ตันสรานุวัฒน์
21-November-2555การเปิดรับ และทัศนคติ ของผู้บริโภคต่อสื่อ ณ จุดขาย ภายในห้าง Super Center : กรณีศึกษาห้าง Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานครนที แสงพลาย
20-May-2561การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกับพฤติกรรมการเปิดรับที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี : กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุมสันติ ธนลาภอนันต์
2565ปัจจัยและการประชาสัมพันธ์เพื่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมวีระชัย ตระหง่านกิจ
2565ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำร็จของรายการควิชโชว์ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษา “ปริศนาฟ้าแลบ”ธนธัช ไตรรัตน์วงศ์
2565การเปิดรับชมละคร Club Friday The Series ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตคู่ ในเขตกรุงเทพมหานครนลินทิพย์ เพิ่มภัทรสกุล
2564ภาพลักษณ์ของสถาบันอาชีวศึกษาในเขตจังหวัดชลบุรี ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียธนะวัฒน์ ถนัดรบ
2564การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงชญาดา อาสนสุวรรณ
2564รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมเปิดรับสื่อ และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ของคนวัยทำงานปนัดดา เกษศิลป์
2564การรับรู้เกี่ยวกับความรู้ผิดชอบต่อสังคมในการสื่อสารเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัดพรจิรา วิภาดาพิสุทธิ์
2564พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ชมโฆษณาเพื่อการสร้างสรรค์งานโฆษณาในสื่อ Youtube กรณีศึกษาโฆษณาประเภทประกันชีวิตนนทภรณ์ บุญจึงเจริญรัตน์
2564ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ประดับยนต์ผ่าน FACEBOOK FANPAGEศรนารายณ์ โพธิ์จันทร์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 89