ECO-03. บทความวิชาการ/วิจัย (อื่นๆ) : [10] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
23-July-2555เปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015ชมพูนุท อุปพงศ์
23-July-2555ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของไทยศรัณย์ วรรธนัจฉริยา และคณะ
23-July-2555ผลกระทบของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ที่มีต่อรายารับรวมของธุรกิจปัทมา โกเมนท์จำรัส
23-July-2555นโยบายรับจำนำข้าวและนโยบายประกันรายได้เกษตรกร : ใครได้รับผลประโยชน์สุภาวดี ฮะมะณี
23-July-2555ผลกระทบจากน้ำท่วมขวัญ เพชรสว่าง
23-July-2555ภาวะเงินเฟ้ออนพัทย์ หนองคู
6-March-2555ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย – กัมพูชา : กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้วอนพัทย์ หนองคู
6-March-2555บทความวิชาการ"ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย"สุภาวดี โพธิยะราช; ภูมิศักดิ์ ราศรี
6-March-2555การแข่งขันด้านการค้าข้าวในตลาดโลกณัฏฐาธรรม เผื่อนพันธ์นิด; ปภาวรินท์ บัวยิ้ม; สวรรยา ยังสุข
6-March-2555โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุตรดิตถ์แบบบูรณาการสุภาวดี โพธิยะราช
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10