ECO-06. ผลงานวิจัย : [21] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21
Issue DateTitleAuthor(s)
16-November-2555การหาคำตอบการไหลของกำลังงานไฟฟ้าที่เอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีข้อจำกัดฟัซซี่ไม่เป็นเชิงเส้นกีรติ ชยะกุล
23-July-2555ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของการส่งออกสับประรดกระป๋องของไทยปัทมา โกเมนท์จำรัส
9-March-2555ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุมปัทมา โกเมนท์จำรัส
9-March-2555ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้วอนพัทย์ หนองคู
9-March-2555การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของนโยบายภาครัฐ : กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยสุภาวดี โพธิยะราช
9-March-2555แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติ การแบบมีส่วนร่วม:กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกสุภาวดี โพธิยะราช
9-March-2555การศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระของประชาชนในชุมชนบางบัว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครสุภาวดี โพธิยะราช
9-March-2555แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปน้ำมันปาล์มในประเทศไทยกนก คติการ; สมชาย สิทธิโชค; สุภาวดี โพธิยะราช
9-March-2555การวิเคราะห์เชิงนโยบายในการผลิตพืชพลังงาน พืชอุตสาหกรรมและพืชอาหารสัตว์ในประเทศไทยกนก คติการ; กฤช เอี่ยมฐานนท์; สุภาวดี โพธิยะราช
9-March-2555การสังเคราะห์ผลการวิจัยและองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำกนก คติการ; สุภาวดี โพธิยะราช; สมชาย สิทธิโชค; เพ็ญรุ่ง สมบัตินิมิตร
9-March-2555ครงการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สถิติและข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับเรื่องข้าวสุภาวดี โพธิยะราช
9-March-2555การวิจัยและพัฒนางานวิจัยด้านพืชอาหารสัตว์เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์อย่างยั่งยืนสุภาวดี โพธิยะราช
9-March-2555การวิจัยผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทยสุภาวดี โพธิยะราช; ภูมิศักดิ์ ราศรี; กฤช เอี่ยมฐานนท์
9-March-2555การวิจัยความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์)จันทร์ ชุ่มเมืองปัก; สุภาวดี โพธิยะราช
9-March-2555Midterm Evaluation Report ASEAN Food Security Information System Project (2nd Phase)Sarun Wattanutchariya
8-March-2555การวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจของโครงการสร้างศักยภาพการพัฒนาชีวภัณฑ์ทางการแพทย์และยาใหม่ในประเทศไทยอรพิน เหล่าประเสริฐ; ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา; มณฑา ตั้งหลักมงคล; ฐะปะนี มะลิซ้อน
8-March-2555ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมขวัญ เพชรสว่าง; อนพัทย์ หนองคู
8-March-2555สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน(ECN313)ขวัญ เพชรสว่าง
8-March-2555ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย : กรณีการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกนก คติการ; นารีณัฐ รุณภัย; สุภาวดี โพธิยะราช; ราตรี เม่นประเสริฐ; ภูมิศักดิ์ ราศรี; ขวัญ เพชรสว่าง
8-March-2555โครงการศึกษาเพื่อสำรวจและประเมินข้อมูลด้านเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพกัมปนาท วิจิตรศรีกมล; ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์; อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา; สุภาวดี โพธิยะราช; ชมพูนุท อุปพงศ์; ไชยวัฒน์ ศิริปุณย์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 21