GRA-03. บทความวิชาการ/วิจัย (อื่นๆ) : [29] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29
Issue DateTitleAuthor(s)
25-July-2559แรงจูงใจของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานครที่จะตัดสินใจเข้ารับราชการทหาร : THE MOTIVATION OF THE FITTH-YEAR THAI RESERVE OFFICER TRAINING CORPS STUDENTS (TROTCS) IN BANGKOK TO DECIDE TO JOIN THE MILITARYอิสระพันธ์ ชวันกุล
25-July-2559สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองความคาดหวังของนักกีฬามวยสมัครเล่นต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย : EXPECTATION OF AMATEUR BOXERS TO SPORTS AUTHORITY OF THAILANDอานนท์ จันทร์ติ๊บ
25-July-2559ความร่วมมือในการจัดการท่องเที่ยวในวัด : ศึกษากรณีตลาดน้ำขวัญเรียม COLLABORATION IN TOURISM MANAGEMENT : A CASE STUDY OF KWANRIAM FLOATING MARKETธัญลักษณ์ จันทะดวง
25-July-2559ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการอำนวยการ : ศึกษาเฉพาะกรณีตำรวจภูธรภาค 1 : MORALE AT WORK OF IMMIGRATION POLICE COMMISSIONERS ATTACHED TO THE CENTRAL STAFF DIVISION : A CASE STUDY OF THE PROVINCIAL POLICE REGION 1อาทิตยา รอดนวล
25-July-2559แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี : Work Performance Motivation of the Staffs of the Local Administration In KhlongSam Sub-district Administrative Organization (SAO), KhlongLuang District, Pathumthani Provinceสุรีย์พร พึงไชย
25-July-2559แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมกำลังพลทหารบก : MOTIVATION IN OPERATION OF DIRECTORATE OF PERSONNELสุรศักดิ์ นนทพรหม
25-July-2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของนายทหารประทวนของกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1: FACTORSAFFECTING THE OPERATIONAL EFFECTIVENESS OF NONE COMMISSIONED OFFICERS OF THE 1ST ANTIAIRCRAFT ARTILLERY REGIMENTวีรภัทร์ โทจำปา
25-July-2559ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล กรมกำลังพลทหารบก : MORALE OF THE WORKFORCE IN THE ROYAL THAI ARMY DIRECTORATE OF PERSONNELวัชราภรณ์ มั่นใจ
25-July-2559ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก : THE SATISFACTION OF PEOPLE WHO WERE SERVICE RECIPIENTS OF VETERANS HOSPITALธนิตา ทองมา
25-July-2559ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม : PERSONNEL’S JOB SATISFACTION OF RIGHTS AND LIBERTIES PROTECTION DEPARTMENT MINISTRY OF JUSTICEลัดดา คำทิพย์
25-July-2559บทบาทของสำนักงาน ป.ป.ช. ด้านส่งเสริมการป้องกันการทุจริต : กรณีศึกษา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล : THE ROLE OF THE OFFICE OF NATIONAL ANTI – CORRUPTION COMMISSION TO PROMOTE THE PREVENTION OF CORRUPTION :CASE STUDY OF THE GOVERNMENT LOTTERY OFFICEทิพวรรณ ทามูล
25-July-2559ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในหน่วยงาน สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม:ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF PERSONNEL IN AGENCY, OFFICE OF DEFENCELOGISTICS, OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY FOR DEFENCEทัดเทพ มาระเนตร์
25-July-2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อการนำนโยบายสาธารณะด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติของสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี: FACTORS AFFECTING PUBLIC POLICY ON DRUG PREVENTION TO PRACTICE. A CASE STUDY OF NONTHABURI POLICE STATION.ต่อสกุล มีศิริ
25-July-2559การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู : PARENTS’PARTICIPATION IN PARTICIPATORY EDUCATIONAL MANAGEMENT CONDUCTED WITH CHILD DEVELOPMENT CENTER OF NAKHAMHAI SUB-DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION, MUANG DISTRICT, NONG BUALAMPHU PROVINCEณัฏฐพัชร์ อัครวสุวัฒน์
25-July-2559ประสิทธิผลระบบสารสนเทศ กรณีศึกษา : ระบบสารสนเทศฐานข้อมูล/เครือข่าย ด้านการป้องกันการทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช.: INFORMATION SYSTEM EFFECTIVENESS CASE STUDY : DATABASE/NETWORK OF PREVENTING CORRUPTION INFORMATION SYSTEM OF THE OFFICE OF THE NATIONAL ANTI-CORRUPTION COMMISSIONฐานิศร์ วิริยธนานนท์
25-July-2559การพัฒนาองค์การเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ : THE ORGANIZATION DEVELOPMENT TO LEARNING ORGANIZATION : A CASE STUDY OF THE KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITALรุ่งศรี ปัจจัย
25-July-2559ประสิทธิผลการบริหารงานด้านศาสนสมบัติกลางของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท :THE EFFECTIVENESS OF ADMINISTRATION ON ECCLESIASTICAL PROPERTY OF CHAINAT PROVINCIAL OFFICE OF BUDDHISMญาณสุวัฒน์ อินท่าทอง
25-July-2559ประสิทธิผลการนำนโยบายปราบปรามการแข่งรถยนต์ บนถนนสาธารณะไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาถนนประเสริฐมนูกิจ (เกษตร-นวมินทร์) : THE EFFECTIVENESS OF RACING CARS ON PUBLIC ROAD SUPPRESSION POLICY IMPLEMENTATION: A CASE STUDY OF PRASOETMANUKIT (KASET-NAWAMINรณกฤต มารยาทตร์
25-July-2559ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวดนครนายก : THE SATISFACTION OF RECIPIENTS SERVICES FROM NAKHON NAYOK MUNICIPALITY, NAKHON NAYOK DISTRICT, NAKHON NAYOK PROVINCEจักรพันธ์ แจ้งเหตุผล
25-July-2559ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสำรวจข้อมูลภาคสนามด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง : PEOPLE’S SATISFACTION OF TAXATION MAPPING AND PROPERTY REGISTRATION’S SURVEY SERVICES GIVEN BY PHRAGNAMGANG MUNICIPALITYมัทญา พัชนี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29