GRA-08. ผลงานนักศึกษา : [34] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 34
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งวชิระ สรรพศรี
2557การศึกษาตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง พละ 5 และพฤติกรรมด้าน คุณธรรมในมิติของสังคหวัตถุ 4 ของผู้ปฏิบัติกรรมฐานในพุทธศาสนาเถรวาท และความสามารถเชิงปัญญาของผู้นำเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยชัยนรินท์ ธีรไชยพัฒน์
2559แบบจำลองความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และผลการปฏิบัติงำนของสถาบันการอาชีวศึกษาสุภัทรา สงครามศรี
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนบุคคลสุรเดช จองวรรณศิริ
2558ตัวแบบการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกายในประเทศไทยภรณี หลาวทอง
2556ผลกระทบของวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ การทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ในมุมมองของผู้บริหารที่มีต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การโดยการวัดแบบสมดุลของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยวิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ.
2557ปัจจัยเชิงสาเหตุที่นำไปสู่ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยขององค์กรในประเทศไทย กรณีศึกษา: ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การบินของสนามบินสิทธิปัฐพ์ มงคลอภิบาลกุล
2556ความสัมพันธ์ของประสบการณ์นักศึกษาที่ได้รับจากบุคลากรฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายวิชาการกับความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนที่มีต่อความผูกพันของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุวพัชร วุฒิเสน
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนบุคคลสุรเดช จองวรรณศิริ
2558การศึกษาความสอดคล้องแนวปฎิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับกลยุทธ์ธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานองค์กรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิชัย พันธุ์วัฒนา
2558ตัวแบบการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายในประเทศไทยภรณี หลาวทอง
2556คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)ศิริพร เสนามนตรี
2557ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)พวงเพชร บรรลุ
2559ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา: งานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังหทัยพันธุ์ ชัยพรประเสริฐ
2559ความคิดเห็นต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสุนิศา สุตตสันต์
2559ความพึงพอใจของกำลังพลนายสิบต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารสื่อสารที่ 21สิทธิพล ปัญญาศิริ
2559ความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ กรมกำลังพลทหารบกศุภณัฐ ขันติวงศ์
2559การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมวิไลพร ชนะศึก
2559การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวราภรณ์ ชาวเวียง
2559ใช้ระบบ ERP ขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมการผลิต ในพื้นที่ภูมิภาคไปปฏิบัติ : กรณีศึกษากิจการโรงสีข้าวแห่งหนึ่งใน จังหวัดบุรีรัมย์ยุพา งานฉมัง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 34