GRA-08. ผลงานนักศึกษา : [26] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26
Issue DateTitleAuthor(s)
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนบุคคลสุรเดช จองวรรณศิริ
2558การศึกษาความสอดคล้องแนวปฎิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับกลยุทธ์ธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานองค์กรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิชัย พันธุ์วัฒนา
2558ตัวแบบการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายในประเทศไทยภรณี หลาวทอง
2556คุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)ศิริพร เสนามนตรี
2557ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)พวงเพชร บรรลุ
2559ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา: งานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังหทัยพันธุ์ ชัยพรประเสริฐ
2559ความคิดเห็นต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสุนิศา สุตตสันต์
2559ความพึงพอใจของกำลังพลนายสิบต่อโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารสื่อสารที่ 21สิทธิพล ปัญญาศิริ
2559ความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ กรมกำลังพลทหารบกศุภณัฐ ขันติวงศ์
2559การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมวิไลพร ชนะศึก
2559การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวราภรณ์ ชาวเวียง
2559ใช้ระบบ ERP ขนาดใหญ่ของอุตสาหกรรมการผลิต ในพื้นที่ภูมิภาคไปปฏิบัติ : กรณีศึกษากิจการโรงสีข้าวแห่งหนึ่งใน จังหวัดบุรีรัมย์ยุพา งานฉมัง
2559การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ภมร วงษ์ศรีจันทร์
2559ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ในงานด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาปากเกร็ดพรณิชา จันทร์กลิ่น
2559ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล ในกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 19ปริญญา วงศ์โกศล
2559ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การส่วนตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพรธิดารัตน์ พังงา
2559ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการทำบัตรประชาชนของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีธเนศ วงษ์ไทย
2559แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมส่งกำลังบำรุงทหารบกณัฏฐิญา บัวรุ่ง
2559แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการของกองพันทหารราบ ที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ชาญยุทธ แคล้วปลอดทุกข์
2559ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตามหลักสังคหวัตถุ 4จิราภรณ์ แก้วเชือกหนัง
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26