GRA-10. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก : [37] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37
Issue DateTitleAuthor(s)
2558แบบจำลองความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และผลการปฏิบัติงาน ของสถาบันการอาชีวศึกษาสุภัทรา สงครามศรี
2559การพัฒนาแบบจำลองของความภักดีอิเล็กทรอนิกส์ ในการซื้อสินค้าทางเว็บไซต์สุตาภัทร คงเกิด
2558แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผูกพันในงานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรและผลการดำเนินงานบุคลากรพยาบาลวิชาชีพเพ็ญจันทร์ เมตุลา
2558การพัฒนารูปแบบการจัดการลูกค้าเชิงสัมพันธภาพของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่กุลเชษฐ์ สุทธินพรัตนกุล
2558ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้ที่มีต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ความคล่องตัวขององค์การและความได้เปรียบในการแข่งขันของ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยสุนทรียา ไชยปัญหา
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนบุคคลสุรเดช จองวรรณศิริ
2558การศึกษาความสอดคล้องแนวปฎิบัติการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับกลยุทธ์ธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานองค์กรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิชัย พันธุ์วัฒนา
2558การพัฒนาแบบจำลองการจัดการความรู้เพื่อส่งต่อผลงานห้องปฏิบัติการ เทคนิคการแพทย์โรงพยาบาล ในประเทศไทยมณี เตชวิริยะ
2558ตัวแบบการจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยปุญญภณ เทพประสิทธิ์
2558ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าของธุรกิจขายตรงพีระวัฒน์ ชาติพฤกษพันธุ์
2558ตัวแบบการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายในประเทศไทยภรณี หลาวทอง
2557แนวทางการบริหารธุรกิจคาสิโนในประเทศไทยสมชาย ลาภใหญ่
2558รูปแบบการจัดการการรักษาความปลอดภัย ในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกสถาพร สุขสมบูรณ์
2558ตัวแบบองค์ประกอบความสำเร็จของการจัดการสนามกอล์ฟเอกชนในประเทศไทยทวีวัฒน์ ทวีผล
2558รูปแบบการปรับภาพลักษณ์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5อภิชา ประกอบเส้ง
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัตธรรม แผนกสามัญศึกษาภูวณัฐสร์ หนูมาก
2555การพัฒนาแบบจาลองการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยกัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
2555การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางบัญชีที่มีต่อผลตอบแทนหลักทรัพย์ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนันทนา แจ้งสว่าง
2555ตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างทุทางสังคมกับการจัดการอย่างยั่งยืน ของภาคอุตสาหกรรมยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนวนิชย์ ไชยแสง
2555ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการความรู้กับองค์กรแห่งการ เรียนรู้ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37