GRA-10. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก : [84] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 84
Issue DateTitleAuthor(s)
2558แบบจำลองความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และผลการปฏิบัติงาน ของสถาบันการอาชีวศึกษาสุภัทรา สงครามศรี
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนบุคคลสุรเดช จองวรรณศิริ
2558ตัวแบบการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกายในประเทศไทยภรณี หลาวทอง
2557ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และผลประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยมนสิชา อนุกูล
2556ผลกระทบของวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ การทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ในมุมมองของผู้บริหารที่มีต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การโดยการวัดแบบสมดุล ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยวิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ
2557รูปแบบการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนประถมศึกษานวพร กอบวิทยากุล
2557รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการป้องกันยาเสพติดเกรียงไกร สัจจะหฤทัย
2556ปัจจยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบกไชยสิทธ์ิ ปิยมาตย์
2557การพัฒนากระบวนการคิดตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการโดยวิธีการปฎิบัติวิปัสสากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคระกรรมการอาชีวศึกษาดรุณี ญาณวัฒนา
2555การพัฒนาแผนการจัดการความต่อเนื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดวงกมล ทรัพท์พิยากร
2559ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเตือนใจ เขียนชานาจ
2556การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และเขต 2ถวิล ศรีใจงาม
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของนักบินอวกาศธนากร เอี่ยมปาน
2557รูปแบบบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวชนพลยุติธรรมธเนศ เกษศิลป์
2556การวิเคราะห์ปัจจัยการบริการการจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานครนภาลักษณ์ รุ่งสุวรรณ
2557การพัฒนารูปแบบคุณธรรมโรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกษาขั้นพื้นฐานนัทพร แสงอุไร
2555ภาวะผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นการศึกษา มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครเนตรทราย วงศ์ปุราช
2558การพัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับปฐมศึกษาสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติบัณฑิต พัดเย็น
2557การพัฒนาตัวแบบประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในดครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝันประเทืองทิพย์ สุกุมลจันทร์
2559โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความภักดีของนักศึกษา ในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยประภาวรรณ ตระกูลเกษมสุข
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 84