GRA-10. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก : [92] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 92
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การศึกษาตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง พละ 5 และพฤติกรรมด้าน คุณธรรมในมิติของสังคหวัตถุ 4 ของผู้ปฏิบัติกรรมฐานในพุทธศาสนาเถรวาท และความสามารถเชิงปัญญาของผู้นำเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยชัยนรินท์ ธีรไชยพัฒน์
2558ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ของบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็ก และเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประพล มิลินทจินดา
2558การมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านทางสื่อสังคมเฟซบุ๊กของหน่วยงานภาครัฐไทยอุดม ไพรเกษตร
2558ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของแพทย์ในระบบราชการไทยอิงครัต แพททริคค์ สีเขียวสุขวงกฎ
2558ประสิทธิผลการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเฉลิมพรหม อิทธิยาภรณ์
2558อัตลักษณ์ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตรีในประเทศไทยอุไรรัตน์ ศิริศุภดิลกภัทร์
2558ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชาธิปัตย์ พงษ์ภิญโญ
2558การนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ ภาคกลางตอนล่าง 1ชาญยุทธ พวงกำหยาด
2559ประสิทธิผลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น : วิเคราะห์กรณีการจัดการขยะของเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาครปิยะธิดา อภัยศักดิ์
2558แบบจำลองความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และผลการปฏิบัติงาน ของสถาบันการอาชีวศึกษาสุภัทรา สงครามศรี
2559ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจลงทุนในหลักทรัพย์ของนักลงทุนบุคคลสุรเดช จองวรรณศิริ
2558ตัวแบบการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกายในประเทศไทยภรณี หลาวทอง
2557ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการประยุกต์ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และผลประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยมนสิชา อนุกูล
2556ผลกระทบของวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ การทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วม พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ในมุมมองของผู้บริหารที่มีต่อผลการปฏิบัติงานขององค์การโดยการวัดแบบสมดุล ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยวิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ
2557รูปแบบการมีส่วนร่วมการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับนักเรียนประถมศึกษานวพร กอบวิทยากุล
2557รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษาด้านการป้องกันยาเสพติดเกรียงไกร สัจจะหฤทัย
2556ปัจจยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบกไชยสิทธ์ิ ปิยมาตย์
2557การพัฒนากระบวนการคิดตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการโดยวิธีการปฎิบัติวิปัสสากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคระกรรมการอาชีวศึกษาดรุณี ญาณวัฒนา
2555การพัฒนาแผนการจัดการความต่อเนื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดวงกมล ทรัพท์พิยากร
2559ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเตือนใจ เขียนชานาจ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 92