GRA-11. การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ : [152] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 152
Issue DateTitleAuthor(s)
23-May-2555ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการแปลงเพศเอกบุศย์ สุวรรณดี
23-May-2555สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวกับการคุ้มครองตามกฎหมายไทยอุไรพร ขุนพระบาท
23-May-2555มาตรการในการคุ้มครองสิทธิคนพิการ ศึกษากรณี : สิทธิด้านการศึกษาคนพิการอรษา นุ่มนวล
23-May-2555อุปสรรคทางกฎหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ประเภทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520เสนาะ มณีพฤกษ์
23-May-2555ปัญหากฎหมายกฎหมายที่เกิดจากพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถพ.ศ.2535สุรเชษฎ์ เรืองจุ้ย
23-May-2555ปัญหากฎหมายอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551สุรชัย นาควงษ์วาลย์
23-May-2555ปัญหากฎหมายการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดินสุนี ศิริมงคล
23-May-2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเรียกคืนรถยนต์ใหม่ที่ชำรุดบกพร่องเนื่องจากการผลิตศิรินทร์ เกศตระกูล
23-May-2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการยกเลิกการใช้ตราประทับเช็คในระบบหักบัญชีเช็คด้วยภาพสันติพงษ์ กุมารสิงห์
23-May-2555มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นสัญชัย ธนาอนวัช
23-May-2555ปัญหาการเยียวยาความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขสักกษิต โบราณินทร์
23-May-2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม : ศึกษากรณีสัญญาเช่าซื้อรถยนต์สมเดช สาระบรรณ์
23-May-2555สินค้าที่บกพร่องตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551ศิริลักษณ์ ณ กาฬสินธุ์
23-May-2555ปัญหาสภาพการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรป่าไม้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2520ศิริพร พรรณธา
23-May-2555ความรับผิดของผู้ให้บริการข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตในการละเมิดเนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์ศศิริน ทับเที่ยง
23-May-2555มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคในบ้านจัดสรรหรืออาคารชุดวิทวัส สายอ๋อง
23-May-2555ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสียหายในทางแพ่ง : กรณีละเมิดสิทธิบัตรภัทรพงศ์ รักข้อง
23-May-2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับค่าเสียหายต่อจิตใจภายใต้ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551พัฒนพงค์ สุธรรมชัย
23-May-2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของบุตรผู้บรรลุนิติภาวะในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อการละเมิดต่อบิดามารดาพงศ์พันธุ์ เฮ่งฉ้วน
23-May-2555ปัญหากฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 : ศึกษากรณีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยปิโย คงหิรัญ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 152