GRA-11. การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ : [131] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 131
Issue DateTitleAuthor(s)
2555ปัญหากฎหมายที่เกิดจากพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535สุรเชษฎ์ เรืองจุ้ย
2555ปัญหากฎหมายอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551สุรชัย นาควงษ์วาลย์
2555ปัญหาการเยียวยาความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขสักกชิต โบราณินทร์
2555ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม : ศึกษากรณีสัญญาเช่าซื้อรถยนต์สมเดช สาระบรรณ์
2555สินค้าที่บกพร่องตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551ศิริลักษณ์ ณ กาฬสินธุ์
2555ความรับผิดของผู้ให้บริการข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตในการละเมิดเนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์ศศิริน ทับเที่ยง
2555มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคในบ้านจัดสรรหรืออาคารชุดวิทวัส สายอ๋อง
2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการคำนวณค่าเสียหายทางแพ่ง : กรณีละเมิดสิทธิบัตรภัทรพงศ์ รักข้อง
2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับค่าเสียหายต่อจิตใจภายใต้พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551พัฒนพงค์ สุธรรมชัย
2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของบุตรผู้บรรลุนิติภาวะในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพื่อการละเมิดต่อบิดามารดาพงศ์พันธ์ เอ่งฉ้วน
2555ปัญหากฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.2551 : ศึกษากรณีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยปิโย คงหิรัญ
2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรูปแบบใหม่ปาริชาติ ชอนตะวัน
2555ปัญหาความรับผิดของรับของผู้จำนอง : ศึกษากรณีข้อตกลงยกเว้นบทบัญญัติจำกัดสิทธิ์ของผู้รับจำนองในการบังคับจำนองเฉพาะจากทรัพย์สินที่จำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บุญส่ง บัวชื่น
2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองธีรพันธ์ ภู่กลั่น
2555ปัญหาการจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้างภายใต้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475ธีรพงษ์ โกฎหอม
2555ปัญหาการดำเนินการเกี่ยวกับการทุจริตในการประกอบธุรกิจของบริษัทมหาชนจำกัดธิติ ธนกูลกิจ
2555ความรับผิดทางแพ่งของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต : ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยเทพฤทธิ์ วงศ์ไทย
2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์และสื่อบันเทิงที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับเด็กชวฤทธิ์ คงเหล่าสมบูรณ์
2555ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดของผู้ขนส่งทางทะเล ตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534จุฑามาศ สุชาโต
2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการพิสูจน์ : ศึกษากรณีฟ้องหย่าจิราวรรณ กิตติทรัพย์เจริญ
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 131