Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 27 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าเสียหายในทางแพ่ง : กรณีละเมิดสิทธิบัตรภัทรพงษ์ รักข้อง
2553ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม : ศึกษากรณีสัญญาเช่าซื้อรถยนต์สมเดช สาระบรรณ์
2553ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์และสื่อบันเทิงที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับเด็กชวฤทธิ์ คงเหล่าสมบูรณ์
2553มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคในบ้านจัดสรรหรืออาคารชุดวิทวัส สายอ๋อง
2553ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกฎหมายในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ศึกษากรณีนิติบุคคลอาคารชุดมิได้ดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับภายในกำหนดระยะเวลา 360 วันนรวิชญ์ จุลวานิช
2553ปัญหาความรับผิดของรับของผู้จำนองศึกษากรณีข้อตกลงยกเว้นบทบัญญัติจำกัดสิทธิ์ของผู้รับจำนองในการบังคับจำนองเฉพาะจากทรัพย์สินที่จำนองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บุญส่ง บัวชื่น
2553ปัญหาการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง: ศึกษากรณีคนต่างด้าวซึ่งตกเป็นคนต้องห้ามวีระชัย ถิ่นกมุท
2553ปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดของผู้ขนส่งทางทะเลตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534จุฑามาศ สุชาโต
2553มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีอาญา : ศึกษากรณีการจัดเก็บข้อมูลเอกลักษณ์บุคคลจารึก โพธิ์ทอง
2553มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมการขอทานศิริชัย ทองแสง