Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 36 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
16-November-2555มาตรการทางกฎหมายในการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีกรรมการอิสระพอพล อ่อนผัน
19-November-2555ปัญหาการตีความลัษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า : ศึกษากรณีคำหรือข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรงธิติ เปฏะพันธุ์
19-November-2555ปัญหากฎหมายของบทบัญญัติในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ส่งผลกระทบต่อการเจรจาเปิดเขตการค้าเสรีของไทยสมาน อุปถัมป์
19-November-2555ผลกระทบที่เกิดจากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยพรพิทักษ์ พัฒนชัย
19-November-2555ความรับผิดในทางละเมิดของผู้ประกอบวิชาชีพ : วิศวกรรมโยธาพิลาสินี วัจนมงคลรัตน์
16-November-2555ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความเป็นผลของคำเสนอและคำสนองในการทำสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ชาญวิชช์ ปิยกิตติกร
19-November-2555กฎหมายประกันภัยพืชผล : ศึกษากรณียางพาราณฐภัทร ถิรารางค์กูล
16-November-2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการที่บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของตนเองสุชาติ หวังสันติพร
9-November-2555ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานการพิสูจน์:ศึกษากรณีฟ้องหย่าจิราวรรณ กิตติทรัพย์เจริญ
16-November-2555ขอบเขตอำนาจการจัดเก็บภาษีอากรบนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฐิติรัตน์ โมรัษเฐียร