S_PAY-09. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท : [19] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
9-September-2558ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจำนองรถยนต์พลกฤษณ์ ตันติชัยนุสรณ์
26-November-2557อิทธิพลการพยากรณ์ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ค่านิยมในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์กร ของกลุ่มพนักงานที่ส่งผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา พนักงานในองค์กรผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครทิวา เทียนเบ็ญจะ
29-June-2556ปัญหาในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ศึกษากรณีประโยชน์เพิ่มจากการจ้างแรงงาน) : PROBLEMS IN IMPOSING PERSONAL INCOME TAX(STUDY OF EXTRA GAIN DERIVED FROM EMPLOYMENT)กุศล สังขนันท์
29-June-2556ปัญหากฎหมายในการพิจารณาคดีคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย : THE LEGAL PROBLEMS IN CONSUMER PROTECTION TRIAL IN THAILANDสุภัทร แสงประดับ
29-June-2556การควบคุม กากับ และดูแล ธุรกิจเคเบิลทีวีในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการโฆษณา : CONTROL AND SUPERVISION OF CABLE TELEVISION BUSINESS IN THAILAND : CASE STUDY ON ADVERTISING BROADCASTสร้อย ไชยเดช
29-June-2556มาตรการทางกฎหมายในการปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงินในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้ : ศึกษากรณี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย : LEGAL MEASURES ON DEBT RESTRUCTURING OF FINANCIALINSTITUTIONS AS CREDITORS : CASE STUDIES ON THAI ASSET MANAGEMENT CORPORATIONอาทิตย์ คงไทย
29-June-2556ปัญหาการอนุญาตให้ใช้สิทธิในลิขสิทธิ์งานดนตรีกรรม : ศึกษากรณี การจัดเก็บค่าตอบแทนซ้าซ้อนจากผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ :PROBLEMS ON COPYRIGHT LICENSING OF MUSICAL WORKS : A CASE STUDY ON DUPLICATE COLLECTION OF ROYALTIES FROM COPYRIGHT USERณัฏฐ์อัณณ์ ปาวสานต์
29-June-2556มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายการจัดสรรที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 : LEGAL MEASURES FOR THE ENFORCEMENT OF LAND DEVELOPMENT LAWS UNDER THE LAND DEVELOPMENT ACT, B.E. 2543กนกอร พันธ์อุดม
28-June-2556ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน ความพึงพอใจในงานของพนักงานและความพึงพอใจของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอาคารสำนักงานอธิตานันท์ ลิ้มสังคมเลิศ
28-June-2556การจัดการใช้เครื่องทำน้ำเย็นในลานน้ำแข็งเพื่อการประหยัดพลังงาน : CHILLER OPERATION MANAGEMENT IN ICE RINK FOR ENERGY SAVINGธนาธิษณ์ ห้าวหาญ
13-June-2556นโยบายภาครัฐที่มีต่อการสนับสนุนและกากับดูแลต่อธุรกิจขายตรงในประเทศไทย GOVERNMENT POLICY ON PROMOTING AND REGULATING DIRECT SALE BUSINESS IN THAILANDรชยา ศุภนราพรรค์
10-June-2556การจัดการขยะจากการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน: CONSTRUCTION WASTE MANAGEMENT FORSUSTAINABLE ENVIRONMENTโชคดี ยี่แพร่
10-June-2556การศึกษาแนวทางการคิดงานเปลี่ยนแปลง งานก่อสร้างอาคารสูงของสัญญา จ้างเหมาก่อสร้าง ในหน่วยงานเอกชน : THE ESTIMATE OF VARIATION ORDER IN LUMP-SUM CONTRACT OF HIGH RISE BUILDINGฉัตรชัย มงคลหมู่
10-June-2556การจัดการใช้เครื่องทำน้ำเย็นในลานน้ำแข็งเพื่อการประหยัดพลังงาน : CHILLER OPERATION MANAGEMENT IN ICE RINK FOR ENERCYธนาธิป ห้าวหาญ
6-June-2556แผนการปฏิบัติงานเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษาแผนกจ่ายกลาง โรงพยาบาลเอกชนขนาดกลางACTION PLAN OF AUTOCLAVE MACHINE IMPLEMENTATION FORENERGY SAVING. CASE STUDY : CENTER SUPPLY DIVITION MEDIUM-SIZED PRIVATE HOSPITAL.เกริกรัฐ ตั้งวงษ์อุทัย
6-June-2556การใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้ากับรัฐวิสาหกิจในประเทศไทย : THE APPLICATION OF COMPETITION LAW TO STATE ENTERPRISES IN THAILANDสุนันทา จันทร์แก้ว
5-June-2556อิทธิพลในการทำนายของปัจจัยค่าตอบแทน การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การที่มีต่อความ ผูกพันของบุคลากร: กรณีศึกษาของบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลราชบุรี THE INFLUENT FACTORS OF COMPENSATION PERCEIVED ORGANIZATIONJUSTICE PREDICTING EMPLOYEE ENGAGEMENT: A CASE STUDY OF NURSE IN THE RATCHABURI HOSPITAL.อาภานรี สื่อสุวรรณ
3-June-2556อิทธิพลในการทำนายของปัจจัยการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในงานงาน และความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)THE INFLUENT FACTORS OF PERCEIVED ORGANIZATION CULTURE, JOB SATISFACTION AND ORGANIZATION COMMITMENT PREDICTING EMPLOYEES’ WORK BEHAVIOR:A CASE STUDY OF THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC CO., LTDไพสิทธิ์ กอสง่าลักษณ์
3-June-2556ปัญหากฎหมายและอุปสรรคเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมสมชาย จันทปัญญา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19