Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 15 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2-September-2557ผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการของกองบังคับการปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ THE ACHIEVEMENT IN MANAGEMENT OF THE CRIME SUPPRESSION DIVISION,CENTRAL INVESTIGATION BUREAU ROYAL THAI POLICEจีรวัฏฐ์ บุญวัฒนาภรณ์
3-September-2557ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำตามแผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ. 2553 - 2556 : ศึกษากรณีสำนักชลประทานที่ 11 THE ACHIEVEMENT IN MANAGEMENT OF WATER IN ACCORDANCEWITH THE STRATEGIC PLAN OF THE ROYAL IRRIGATION DEPARTMENT B.E. 2553 – 2556 : A CASE STUDY OF THE REGIONAL IRRIGATION OFFICE 11.ประภัสสร์ รำพึงจิตต์
25-November-2557ปัจจัยการนำนโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครปฐมเกียรติศักดิ์ เศรษฐพินิจ
25-November-2557ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)ฉัตรา โพธิ์พุ่ม
23-November-2557ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำตามแผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน พ.ศ. 2553 - 2556 : ศึกษากรณีสำนักชลประทานที่ 11กุลประภัสสร์ รำพึงจิตต์
3-December-2557ปัจจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกิจของการมี ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจใน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำเริง ไกยวงค์
24-November-2557การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1สรรเสริญ หมายสวัสดิ์
25-November-2557การนำนโยบายการศึกษาของสงฆ์ไปปฏิบัติ : วิเคราะห์การดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระมหามหรรถพงศ์ ศรีสุเมธิตานนท์
23-November-2557ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายเรียนฟรี 15 ปีสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษาราเชนทร์ นพณัฐวงศกร
25-November-2557กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนเงิน ให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาในอนาคตจารุวรรณ เป็งมล