S_PAY-10. วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก : [33] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33
Issue DateTitleAuthor(s)
8-January-2558การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ชายแดนไทย – พม่า อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี=PEOPLE’S PARTICIPATIONIN THE PREVENTION AND RESOLUTION TOWARDS DRUG ABUSE IN THE SUBDISTRICT ADMINISTRATIVEORGANIZATIONS IN THE VICINITY OF THAI-BURMESE BORDER SUAN PHUNG DISTRICT, RATCHABURI PROVINCEสิงห์ ปานะชา
8-January-2558การบริหารจัดการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแบบบูรณาการในจังหวัดสมุทรสาคร= INTEGRATED STRATEGIC MANAGEMENT OF TOURISM IN THE SAMUT SAKHON PROVINCEสุนทร วัฒนาพร
8-January-2558การบริหารงานคุณภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในประเทศไทย โดยใช้กระบวนการของหลักการบริหารจัดการที่ดี= QUALITY MANAGEMENT OF GENERAL BUDDHIST SCRIPTURE SCHOOLIN THAILAND UTILIZING GOOD GOVERNANCE DOCTRINE PROCESSสัญญาศรณ์ สวัสดิ์ไธสง
7-January-2558การพัฒนา การบริหารนโยบายสุขภาพของชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านจัดการสุขภาพอำเภอเมืองชลบุรี=COMMUNITY, S HEALTH POLICY MANAGEMENT DEVELOPMENT : A CASE STUDY OF HEALTH MANAGEMENT VILLAGEMUANG-CHONBURI DISTRICTสมประสงค์ ปิวไธสง
7-January-2558ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา = POTENTIALITIES OF SA KAEO PROVINCIAL ADMINISTRATIVEORGANIZATION IN MANAGING ECONOMIC AND SERVICEISSUES WITH CAMBODIAณัฐณิชานันท์ เดชอำไพ
7-January-2558ปัจจัยที่มีผลต่อความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ในจังหวัดนครปฐม=FACTORS AFFECTING THE PROGRESS OF MISSION TRANSFER TO LOCAL GOVERNMENT : A CASE STUDY OF SUBDISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATION IN NAKHONPATHOM PROVINCEรังสรรค์ อินทน์จันทน์
7-January-2558บทบาทการเสนอแนะด้านนิติบัญญัติของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา=ADVISORY ROLE IN LEGISLATION OF THE SECRETARIAT OF THE SENATEมานะ ชัยวงศ์โรจน์
6-January-2558เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมโครงการประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัย = COLLABORATIVE NETWORKS IN ADMINISTRATION ON THE CONSERVATION OF EXPRESSIVE CULTURES AND LOCAL WISDOM AT BANG KLANG DISTRICT SHUKOTHAI PROVINCE PROJECTมนตรี นุ่มนาม
6-January-2558การพัฒนาองค์การภาครัฐแนวใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด = NEW PUBLIC ORGANIZATION DEVELOPMENT OF THEOFFICE OF THE NARCOTICS CONTROL BOARDพีรพงศ์ รำพึงจิตต์
6-January-2558การบริหารการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโลกาภิวัตน์ของมหาเถรสมาคม=BUDDHISM DISSEMINATION ADMINISTRATION OF THE SANGHA SUPREME COUNCIL IN THE GLOBALIZATIONพระมหานงค์ อับไพ
6-January-2558ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางแและอิเล็กทรอนิกส์ละขนาดย่อม :กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ =FACTORS INFLUENCING PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUMENTERPRISES: A CASE STUDY OF ELECTRICALAND ELECTRONIC INDUSTRIESปภพพล เติมธีรกิจ
4-December-2557ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการนำนโยบายการประกันคุณภาพ การศึกษาไปปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏกานต์ เสกขุนทด
3-December-2557ปัจจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกิจของการมี ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจใน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำเริง ไกยวงค์
3-December-2557แนวทางการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในประเทศไทยเพื่อ ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ ประเมิน คุณภาพรัฐวิสาหกิจกรณีศึกษา : ธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)กัญจน์นิกข์ กำเนิดเพ็ชร์
26-November-2557การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ็ญนภา ชูพงษ์
26-November-2557ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏไปปฏิบัติ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัชรินทร์ สุทธิศัย
25-November-2557การนำนโยบายการศึกษาของสงฆ์ไปปฏิบัติ : วิเคราะห์การดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระมหามหรรถพงศ์ ศรีสุเมธิตานนท์
25-November-2557ปัจจัยการนำนโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนครปฐมเกียรติศักดิ์ เศรษฐพินิจ
25-November-2557ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)ฉัตรา โพธิ์พุ่ม
25-November-2557กลยุทธ์การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกองทุนเงิน ให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาในอนาคตจารุวรรณ เป็งมล
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 33