S_PAY-11. การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์ : [94] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 94
Issue DateTitleAuthor(s)
17-February-2558ผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัยเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: ศึกษากรณีตัวแทน นายหน้าประกันประกันวินาศภัย=IMPACT INSURANCE BUSINESS WHEN THAILAND ENTERING INTO ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : CASE STUDY OF AGENT AND BROKER OF CASUALTY INSURANCEกนกวรรณ บูรพาสมบูรณ์
19-November-2557ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานองค์กรขนาดใหญ่ กรณีศึกษา: แผนกก่อสร้างโรงงานบางชันโพชฌงค์ ทองน้อย
18-November-2557การศึกษาปัญหาคุณภาพที่อาจส่งผลกระทบต่อความล่าช้าราษฎร์บูรณะ 33ณัฐพงค์ มีแสง
17-November-2557การวางแผนธุรกิจ สาหรับหอพัก บนที่ดินติดรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้าเงิน) สถานีอิสรภาพรฤก อ.อินทรวิชิต
17-November-2557แนวทางการปรับปรุงระบบป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉินจากอัคคีภัยในอาคารสูง กรณีศึกษา : อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสุรินทร์ แก้วระย้า
17-November-2557ความพึงพอใจของผู้รับบริการภายในต่อการให้บริการของพนักงาน แผนกซ่อมบารุงกรณีศึกษา อาคารกลาสเฮ้าส์ รัชดาเสริมศักดิ์ แสงสว่าง
16-November-2557การจัดการพื้นที่สาหรับธุรกิจประเภทห้างสรรพสินค้าเฉพาะกลุ่มลูกค้า(ลูกค้าทัวร์ต่างประเทศ)กรณีศึกษาห้างสรรพสินค้า PT GALLERIASPACE MANAGEMENT FOR NICHE RETAILCASE STUDY : PT GALLERIAพงศธร เธียรอุกฤษฏ์
16-November-2557โครงการ การ์เด้น ออฟ เลิฟ : กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่นอกอาคารสาหรับจัดงานแต่งงาน โรงแรมริชมอนด์ธิดารัตน์ แก้วภิรา
16-November-2557แนวทางการจัดส่วนรับประทานอาหารของโรงอาหารประจำอาคารให้สามารถใช้งานได้เต็มพื้นที่ กรณีศึกษา อาคาร รสา ทาวเวอร์ทิพวรรณ อาจเลิศ
16-November-2557การประเมินค่ากรณีการปรับปรุงอาคาร เพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจ กรณีศึกษา : บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัดทัดดาว สีนวลจันทร์
16-November-2557การปรับผังพื้นที่สำนักงานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดเก็บเอกสารของแผนกบัญชี-การเงินกรณีศึกษา : บริษัท ฮิวแลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัดดวงใจ เพ็ชรประพันธ์กุล
16-November-2557การหาจำนวนที่จอดรถที่เหมาะสมขององค์กร และการจัดเพิ่มที่จอดภายในอาคารเดิมกรณีศึกษา : ธ.ก.ส. อาคารสำนักงานใหญ่ บางเขนเกรียงศักดิ์ โพธะ
15-October-2557การหาจำนวนที่จอดรถที่เหมาะสมขององค์กร และการจัดเพิ่มที่จอดภายในอาคารเดิม กรณีศึกษา : ธ.ก.ส. อาคารสำนักงานใหญ่ บางเขน = FINDING PROPER DEMAND AND ADDING MORE PARKING SPACE TO THE EXISTING BUILDING A CASE STUDY : BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES HEADQUARTER BANG KHENเกรียงศักดิ์ โพธะ
28-September-2556ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย: ศึกษากรณีการให้ความคุ้มครองแก่ผู้เสียหายในเรื่องค่าเสียหายชวิต กันติพัส
28-September-2556มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค : ศึกษากรณีทัวร์ศัลยกรรมที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีพรสวรรค์ กาญจนจันทร์
17-August-2556ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของพนักงานในองค์กร : กรณีศึกษา บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือพิชชา ศุภเสถียร
17-August-2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครกอบศักดิ์ ขาวปลอด
1-July-2556ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทางานกับความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย : THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKING MOTIVATION AND ORGANIZATION COMMITMENT OF CHULALONGKORNMEMORIAL HOSPITAL THAI RED CROSS SOCIETY STAFFSกชรัตน์ เอมมิน้อม
1-July-2556ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยองค์การกับความผูกพันของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ดราฟท์เอฟซีบี (ประเทศไทย) จำกัด : THE RELATIONSHIP BETWEEN ORANIZATIONAL FACTORS ANDEMPLOYEE ENGAGEMENT A CASE STUDY : DRAFTFCB (THAILAND) LIMITEDสุทัสสา วิไลเจริญตระกูล
1-July-2556แรงจูงใจของข้าราชการกรมฝ่ายเสนาธิการกองทัพบก ในการเข้าร่วม โครงการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากาลังของส่วนราชการ(โครงการ เกษียณอายุราชการก่อนกาหนด) ประจาปีงบประมาณ 2555จุลภพ ศรีวลัย
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 94