Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 36 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
19-March-2555The Role of a Teacher in the Teaching of Grammarไพบูลย์ สุขวิจิตร
19-March-2555ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครราณี อมรินทร์รัตน์
19-March-2555Turning An English Seminar Course Into A Student – Centered English ClassroomGloria Vidheecharoen
18-March-2555อยากเก่งภาษาอังกฤษ ต้องคิดนอกกรอบผศ. บุญเลิศ วงศ์พรม
18-March-2555Balanced Scorecard สู่การปฏิบัติกฤษณา สิกขมาน
14-March-2555ส่องนโยบายการศึกษาภาษาอังกฤษของรัฐบาลไทย จริงใจ หรือเพียงขายฝันบุญเลิศ วงศ์พรม
19-March-2555การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Personnel Development in Tourism Industry)ราณี อมรินทร์รัตน์
19-March-2555How Long Will It Take Me...ไพบูลย์ สุขวิจิตร
19-March-2555การศึกษารูปแบบ ลักษณะ และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเชิง อิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ในสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรธุรกิจ (A Study of e-Learning Model and Its Achievement in Higher Education Institutions and Business Corporations)ณรงค์ชัย ปินทรายมูล; บุญเลิศ วงศ์พรม; อุทัย ภิรมย์รื่น
19-March-2555ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรมกฤษณา สิกขมาณ