Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 67 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2006การศึกษารูปแบบ ลักษณะ และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเชิง อิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ในสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรธุรกิจณรงค์ชัย, ปินทรายมูล; บุญเลิศ, วงศ์พรม; อุทัย, ภิรมย์รื่น
2008ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครราณี, อมรินทร์รัตน์
2007The Role of a Teacher in the Teaching of Grammarไพบูลย์ สุขวิจิตร
10-November-2553อยากเก่งภาษาอังกฤษ ต้องคิดนอกกรอบวงศ์พรม, ผศ. บุญเลิศ
21-November-2555การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจุฑามาศ สุคนธา
21-November-2555คติชนวิทยา: ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการดูแลรักษาสุขอนามัย กรณีศึกษา อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นการุณันทน์ รัตนแสนวงษ์
21-November-2555การกำจัดสารอินทรีย์และโลหะหนักจากน้ำเสียโดยใช้สาหร่ายขนาดเล็กสุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์
19-November-2555ข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในภาษาเขียนของนักศึกษาชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยเอกชนเขตกรุงเทพมหานครพรพรรณ สวัสดิสิงห์
21-November-2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสัมฤทธิผลทางการศึกษาของนักศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมนิ่มนวล ศรีจาด
21-November-2555ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้สารนิเทศของผู้ใช้บริการห้องสมุดอัตโนมัติในหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีปทุมสุมน ถนอมเกียรติ