Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 67 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
19-November-2555การศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุมกมลทิพย์ ศรีหาเศษ
21-November-2555ความคิดทางจริยศาตร์และการประยุกต์ใช้กับการศึกษาไทย ในทรรศนะของพระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ ปยุตุโต)ธนภณ สมหวัง
21-November-2555การศึกษาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของแม่บ้านคนไทยที่ทำงานในบ้านของชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อศิลป์ ราศรี
18-March-2555Listening skill in learning English!ราศรี ศิลป์
18-March-2555อยากเก่งภาษาอังกฤษ ต้องคิดนอกกรอบผศ. บุญเลิศ วงศ์พรม
19-March-2555Turning An English Seminar Course Into A Student – Centered English ClassroomGloria Vidheecharoen
19-March-2555การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Personnel Development in Tourism Industry)ราณี อมรินทร์รัตน์
19-March-2555How Long Will It Take Me...ไพบูลย์ สุขวิจิตร
18-March-2555ผู้เรียนภาษาที่ประสบความสำเร็จมีคุณสมบัติอย่างไร?กฤษณา สิกขมาน
19-March-2555The Role of a Teacher in the Teaching of Grammarไพบูลย์ สุขวิจิตร