Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 67 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
18-March-2555Balanced Scorecard สู่การปฏิบัติกฤษณา สิกขมาน
2548At what age should Thai kids start learning English?ศิลป์ ราศรี
19-March-2555การศึกษารูปแบบ ลักษณะ และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเชิง อิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ในสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรธุรกิจ (A Study of e-Learning Model and Its Achievement in Higher Education Institutions and Business Corporations)ณรงค์ชัย ปินทรายมูล; บุญเลิศ วงศ์พรม; อุทัย ภิรมย์รื่น
19-March-2555ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรมกฤษณา สิกขมาณ
19-March-2555ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครราณี อมรินทร์รัตน์
2550Balanced Scorecard สู่การปฏิบัติกฤษณา สิกขมาน
2548Listening skill in learning English!ศิลป์ ราศรี
18-March-2555Pattern Practice: An effective English teaching Methodศิลป์ ราศรี
2549Pattern Practice: An effective English teaching Methodศิลป์ ราศรี
2550การศึกษาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของแม่บ้านคนไทยที่ทำงานในบ้านของชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อศิลป์ ราศรี