Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 61-70 of 81 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
19-March-2555ยุทธศาสตร์ธุรกิจ SMEs ภาคอุตสาหกรรมกฤษณา สิกขมาณ
18-March-2555Pattern Practice: An effective English teaching Methodศิลป์ ราศรี
19-March-2555How Long Will It Take Me...ไพบูลย์ สุขวิจิตร
19-March-2555ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครราณี อมรินทร์รัตน์
19-March-2555การศึกษารูปแบบ ลักษณะ และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเชิง อิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ในสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรธุรกิจ (A Study of e-Learning Model and Its Achievement in Higher Education Institutions and Business Corporations)ณรงค์ชัย ปินทรายมูล; บุญเลิศ วงศ์พรม; อุทัย ภิรมย์รื่น
19-March-2555The Role of a Teacher in the Teaching of Grammarไพบูลย์ สุขวิจิตร
2559การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการศึกษาไทย กับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนวราภรณ์ ไทยมา
2556แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ในเขตกรุงเทพมหานครราณี อมรินทร์รัตน์