Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 61-67 of 67 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
21-November-2555การศึกษาทักษะทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมกฤษณา สิกขมาน
21-November-2555การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประเมินการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมวราภรณ์ ไทยมา
January-2562การศึกษาภาวะผู้นำแบบร่วมมือร่วมพลังของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการดำาเนินงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของภาครัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววราภรณ์ ไทยมา; บุญไช จันทร์สีนา; วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล
15-July-2019タイ側・日タイ言語文化研究会の回顧と展望 ―日タイ言語文化研究の架け橋として― Retrospective and Perspective on the Forum for Japanese-Thai Languages and Cultures in Thailand: As a Bridge across Japanese-Thai Language and Cultural StudiesYasumasa MORI