Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2008การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวราณี, อมรินทร์รัตน์
2007How Long Will It Take Me...ไพบูลย์ สุขวิจิตร
2006แผนการจัดการเรียนรู้พัชราพร / พีราวุฏฐ์, รัตนวโรภาส / พิมพ์รอด
2008Turning An English Seminar Course Into A Student – Centered English ClassroomGloria Vidheecharoen
2006A Study of Classroom Communicative Patterns of SelectedGloria Vidheecharoen
2007My Trip to Koreaนพวรรณ, ฉันทา
2006การศึกษารูปแบบ ลักษณะ และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเชิง อิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ในสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรธุรกิจณรงค์ชัย, ปินทรายมูล; บุญเลิศ, วงศ์พรม; อุทัย, ภิรมย์รื่น
2008ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานครราณี, อมรินทร์รัตน์
2007The Role of a Teacher in the Teaching of Grammarไพบูลย์ สุขวิจิตร
2006การศึกษารูปแบบ ลักษณะ และผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเชิง อิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ในสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรธุรกิจณรงค์ชัย ปินทรายมูล; บุญเลิศ วงศ์พรม; อุทัย ภิรมย์รื่น