School of Information Technology : [447] หน้าแรกของชุมชน

Browse

กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

Logo

บทความวิชาการ [188]

ผลงานการเขียนบทความทางวิชาการของอาจารย์คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานนักศึกษา [3]

ผลงาน และรางวัลของนักศึกษา คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม