Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 13 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2562ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติและระยะเวลาในการสอบข้อเท็จจริง ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดรุ่งทิวา วีสม
2560ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : ศีกษากรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฐิติกา คนสูงดี
2559ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ : ศีกษากรณีการไม่กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐฐิติกา คนสูงดี
2562การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลปกครอง ศึกษากรณีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด แก่หน่วยงานทางปกครองชุติมา ภูบุญเต็ม
2566ปัญหาการกำหนดระยะเวลาในการยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐ ให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนวารุณี วงศาทิพย์
2563การนับอายุความจากการกระทาละเมิดของเจ้าหน้าที่ ในกรณีความเสียหายปรากฏขึ้นภายหลังทิพนันท์ วจีสิงห์
2565ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ศึกษากรณีการกำหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีระเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดสามารถผ่อนชำระเงินศุภากร จงอักษร
2563ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองในประเทศไทย : ศึกษาปัญหาการรับคำฟ้องเกี่ยวกับการกระทำละเมิดต่อเนื่องภูริณัฐ ดอนไพร
2566ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาการยื่นคำขอให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ธนดล ดีหะสิงห์
2566ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ศึกษากรณีการใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายและการใช้สิทธิ เรียกค่าสินไหมทดแทนคืนจากหน่วยงานของรัฐชนากานต์ วงศ์รัตนวรรณ