Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1-March-2565มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพิชญากร มณีฉาย
2566มาตรการทางกฎหมายในการดูแลผู้ป่วยจิตในราชทัณฑ์วรัชยา สถิรานนท์
2566มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522สุสิริวงษ์ ยอดวงษ์
15-August-2561มาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในประเทศไทยณัฐปภัสร์ ณรงค์กิจพาณิช
2563มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองพยานในคดีเลือกตั้งสุชาติ เสือหนู
26-May-2558มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจค้าปลีกภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการอาเซียนปริฉัตร กองหาโคตร
2564มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล กรณีถูกล่วงละเมิดโดยการส่งข้อความสั้นอลงน์กรณ์ อนุรัตน์พานิช
2566มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522สุสิริวงษ์ ยอดวงษ์
2565มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสำอางฐิรญาภรณ์ คำพุธ
2566มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหายปัฐมาภรณ์ เรณูชาติ