Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4092
Title: ปัญหาข้อกฎหมายในการควบคุม และกำกับดูแลของภาครัฐตามพระราชพัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 : ศึกษากรณี สื่อลามกอนาจารบนอินเตอร์เน็ต
Keywords: สื่อลามก
คอมพิวเตอร์
Issue Date: 16-November-2555
Abstract: สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมสื่อลามกอนาจารบนอินเตอร์เน็ต ที่คุ้มครองเด็ก และเยาวชน ที่ตกเป็นเหยื่อจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550โดยเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้จะใช้กับการกระทำความผิดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการเฉพาะ ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ และมีความหลากหลายของการกระทำคามผิด เช่นความผิดเกี่ยวกับหารปล่อยไวรัส การเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยมิชอบ ความผิดเกี่ยวกับการตัดต่อภาพ และการควบคุมข้อมูลที่มีลักษณะลามกอนาจาร และรวมถึงให้อำนาจของรัฐเข้าดำเนินการต่างๆกับเว็บไซต์ที่กระทำผิดกฎหมาย รวมถึงผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือกระทำความผิดด้วย...
URI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4092
Appears in Collections:LAW-11. การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IS_50_นบ_ชัชเจน วิสุทธิอุทัยกุล.pdf3.08 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.