Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4093
Title: การหาคำตอบการไหลของกำลังงานไฟฟ้าที่เอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีข้อจำกัดฟัซซี่ไม่เป็นเชิงเส้น
Authors: กีรติ ชยะกุล
Keywords: ไฟฟ้า
ฟัซซี่
Issue Date: 16-November-2555
Abstract: งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอวิธีการคำนวณหาคำตอบการไหลของกำลังงานไฟฟ้าของกำลังงานไฟฟ้าที่เอื้อให้เกิดประโยชน์สูงสุด(Optimal Power Flow)ซึ่งวัตถุประสงค์ของการหาคำตอบในที่นี้คือการสั่งเดินเครื่องดรงไฟฟ้าและการปรับแท็ปของหม้อแปลงไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าที่บัส และอัตราเพิ่มและลดกำลังของพิกัดกำลังการผลิตของเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าให้เป็นแบบฟัซซี่ไม่เป็นเชิงเส้น ในการวิจัยได้พัฒนาดปรดแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการหาคำตอบของ OPF ที่มีข้อจำกัดกำลังงานไฟฟ้าสูงสุดที่ไหลได้ในสายส่ง และขนาดแรงดันสูงสุดหรือต่ำสุดของบัส อัตราการเพิ่มหรือลดกำลังงานไฟฟ้าจริงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นแบบฟัซซี่ที่ไม่เป็นเชิงเส้น โดยได้แยกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อยการหาค่าตำสุดฟัซซี่ของต้นทุนการผลิต(Total fuel cost fuzzy minimization subproblem) และ ได้ทดสอบแบบจำลองทางคณิตศาสตรืและกระบวนการคำนวณกับระบบไฟฟ้ามาตรฐาน 30 บัส และ118 บัส ของIEEE
URI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4093
Appears in Collections:ECO-06. ผลงานวิจัยItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.