Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4115
Title: ปัญหาการตีความในสัญญาแฟ็กเตอริง : ศึกษากรณีลูกค้าเลือกใช้บริการทางการเงินและการบริหารบัญชีลูกหนี้
Authors: สนธิ์ พุคยาภรณ์
Keywords: แฟ็กเตอริง
การเงิน
Issue Date: 19-November-2555
Abstract: ในปัจจุบันการทำธุรกิจทางการเงินสมัยใหม่หลายประเภทยังไม่มีกฎหมายเฉพาะออกมาบังคับใช้ การทำแฟ็กเตอริงเป็นธุรกรรมทางการเงินสมัยใหม่ประเภทหนึ่งซึ่งยังไม่มีกฎหมายเฉพาะออกมาบังคับ เนื่องจากการทำสัญญาแฟ็กเตอริงมีการโอนสิทธิเรียกร้องการรับเงินตามบัญชีลูกหนี้จากลูกค้าไปยังบริษัทแฟ็กเตอริง จึงอยู่ภายใต้การนำเอาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องมาปรับใช้ต่อการทำสัญญาแฟ็กเตอริงทุกประเภท และการทำแฟ็กเตอริงมิได้มีองค์ประกอบของธุรกิจแต่เพียงการโอนสิทธิเรียกร้องเท่านั้น ธุรกิจแฟ็กเตอริงยังมีการให้บริการอื่นๆอีก เช่น การบริหารบัญชีลูกหนี้ การเรียกเก็บหนี้ทางการค้า อาจจะรวมไปถึงการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ โดยมิได้พิเคราะห์ถึงลักษณะของสัญญาแฟ็กเตอริงแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทการให้บริการที่บริษัทแฟ็กเตอริงเสนอให้แก่ลูกค้า...
URI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4115
Appears in Collections:LAW-11. การค้นคว้าอิสระ/สารนิพนธ์

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IS_51_นบ_สนธิ์ พุคยาภรณ์.pdf5.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.