Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 127 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
23-July-2555ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมอนพัทย์ หนองคู และคณะ
23-July-2555ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของไทยศรัณย์ วรรธนัจฉริยา และคณะ
30-November-2550การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้วอนพัทย์ หนองคู
1-July-2553การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลฑุติยภูมิเกี่ยวกับเรื่องข้าววรรธนัจฉริยา, ศรัณย์
12-July-2553บทความวิชาการ"ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย"สุภาวดี โพธิยะราช; ราศรี, ภูมิศักดิ์
9-July-2553Midterm Evaluation Report ASEAN Food Security Information System Project (2nd Phase)Sarun Wattanutchariya
7-July-2553การศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระของประชาชนในชุมชนบางบัว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครสุภาวดี โพธิยะราช
9-July-2553คณิตเศรษฐศาสตร์โกเมนท์จำรัส, ปัทมา
5-July-2553ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้วอนพัทย์ หนองคู
7-July-2553แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปน้ำมันปาล์มในประเทศไทยคติการ, กนก; สิทธิโชค, สมชาย; สุภาวดี โพธิยะราช