Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
17-July-2554ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย : กรณีการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกนก คติการ; นารีณัฐ รุณภัย; สุภาวดี โพธิยะราช; ราตรี เม่นประเสริฐ; ภูมิศักดิ์ ราศรี; ขวัญ เพชรสว่าง
19-July-2554ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย : กรณีการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศจีนกนก คติการ; สุภาวดี โพธิยะราช; ภูมิศักดิ์ ราศรี; ราตรี เม่นประเสริฐ
19-July-2554แนวทางการพัฒนาการแปรรูปน้ำมันปาล์มของไทยกนก คติการ; สุภาวดี โพธิยะราช
9-March-2555แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปน้ำมันปาล์มในประเทศไทยกนก คติการ; สมชาย สิทธิโชค; สุภาวดี โพธิยะราช
9-March-2555การวิเคราะห์เชิงนโยบายในการผลิตพืชพลังงาน พืชอุตสาหกรรมและพืชอาหารสัตว์ในประเทศไทยกนก คติการ; กฤช เอี่ยมฐานนท์; สุภาวดี โพธิยะราช
9-March-2555การสังเคราะห์ผลการวิจัยและองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำกนก คติการ; สุภาวดี โพธิยะราช; สมชาย สิทธิโชค; เพ็ญรุ่ง สมบัตินิมิตร
6-March-2555ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย : กรณีการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศจีนกนก คติการ; สุภาวดี โพธิยะราช; ภูมิศักดิ์ ราศรี; ราตรี เม่นประเสริฐ
8-March-2555ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย : กรณีการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกนก คติการ; นารีณัฐ รุณภัย; สุภาวดี โพธิยะราช; ราตรี เม่นประเสริฐ; ภูมิศักดิ์ ราศรี; ขวัญ เพชรสว่าง
6-March-2555แนวทางการพัฒนาการแปรรูปน้ำมันปาล์มของไทยกนก คติการ; สุภาวดี โพธิยะราช