Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 12 (Search time: 0.016 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
30-November-2550การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้วอนพัทย์ หนองคู
17-July-2554ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมขวัญ เพชรสว่าง; อนพัทย์ หนองคู
5-July-2553ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้วอนพัทย์ หนองคู
14-July-2556คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีงานสหกิจศึกษาอนพัทย์ หนองคู
11-July-2556คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการจัดการการเรียนรู้การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอนพัทย์ หนองคู
11-July-2556การจัดการความรู้ด้านกิจการนักศึกษาอนพัทย์ หนองคู
11-July-2556ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอนพัทย์ หนองคู
11-July-2556ผลของนโยบายรัฐกับการกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทยอนพัทย์ หนองคู
23-July-2555ภาวะเงินเฟ้ออนพัทย์ หนองคู
8-March-2555ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมขวัญ เพชรสว่าง; อนพัทย์ หนองคู