Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
12-July-2553บทความวิชาการ"ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย"สุภาวดี โพธิยะราช; ราศรี, ภูมิศักดิ์
7-July-2553การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของนโยบายภาครัฐ : กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยสุภาวดี โพธิยะราช
9-July-2553การวิจัยผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทยสุภาวดี โพธิยะราช; ราศรี, ภูมิศักดิ์; เอี่ยมฐานนท์, กฤช
11-July-2556ผลของนโยบายรัฐกับการกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทยอนพัทย์ หนองคู
23-July-2555นโยบายรับจำนำข้าวและนโยบายประกันรายได้เกษตรกร : ใครได้รับผลประโยชน์สุภาวดี ฮะมะณี
9-March-2555การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของนโยบายภาครัฐ : กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนปลูกยางพาราเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยสุภาวดี โพธิยะราช
6-March-2555บทความวิชาการ"ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย"สุภาวดี โพธิยะราช; ภูมิศักดิ์ ราศรี
9-March-2555การวิจัยผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทยสุภาวดี โพธิยะราช; ภูมิศักดิ์ ราศรี; กฤช เอี่ยมฐานนท์