Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
23-July-2555ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมอนพัทย์ หนองคู และคณะ
11-July-2556ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอนพัทย์ หนองคู
11-July-2556รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครสุภาวดี ฮะมะณี
17-July-2554ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมขวัญ เพชรสว่าง; อนพัทย์ หนองคู
2013รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครสุภาวดี ฮะมะณี
8-March-2555ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมขวัญ เพชรสว่าง; อนพัทย์ หนองคู