Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 127 (Search time: 0.015 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
5-July-2553ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุมโกเมนท์จำรัส, ปัทมา
9-July-2553การวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจของโครงการสร้างศักยภาพการพัฒนาชีวภัณฑ์ทางการแพทย์และยาใหม่ในประเทศไทยเหล่าประเสริฐ, อรพิน; วรรธนัจฉริยา, ศรัณย์; ตั้งหลักมงคล, มณฑา; มะลิซ้อน, ฐะปะนี
12-July-2553การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนในธุรกิจหอพักและความคิดเห็นของผู้พักอาศัยต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก กรณีศึกษาหอพัก191บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิเชียรรัตนพงษ์, อริสรา; นันตสุวรรณ, ธนันธร
9-July-2553การวิจัยความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีปทุม(ดร.สุข พุคยาภรณ์)ชุ่มเมืองปัก, จันทร์; สุภาวดี โพธิยะราช; และคณะ
9-July-2553การวิจัยและพัฒนางานวิจัยด้านพืชอาหารสัตว์เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์อย่างยั่งยืนสุภาวดี โพธิยะราช
9-July-2553การวิจัยผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทยสุภาวดี โพธิยะราช; ราศรี, ภูมิศักดิ์; เอี่ยมฐานนท์, กฤช
11-July-2556คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการจัดการการเรียนรู้การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอนพัทย์ หนองคู
11-July-2556การจัดการความรู้ด้านกิจการนักศึกษาอนพัทย์ หนองคู
11-July-2556ผลของนโยบายรัฐกับการกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศไทยอนพัทย์ หนองคู
11-July-2556แนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการบริการทางระบบนิเวศแนวปะการังสุภาวดี ฮะมะณี