Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 127 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
17-July-2554ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย : กรณีการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกนก คติการ; นารีณัฐ รุณภัย; สุภาวดี โพธิยะราช; ราตรี เม่นประเสริฐ; ภูมิศักดิ์ ราศรี; ขวัญ เพชรสว่าง
17-July-2554โครงการศึกษาเพื่อสำรวจและประเมินข้อมูลด้านเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพกัมปนาท วิจิตรศรีกมล; ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์; อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา; สุภาวดี โพธิยะราช; ชมพูนุท อุปพงศ์; ไชยวัฒน์ ศิริปุณย์
19-July-2554ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทย : กรณีการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศจีนกนก คติการ; สุภาวดี โพธิยะราช; ภูมิศักดิ์ ราศรี; ราตรี เม่นประเสริฐ
19-July-2554โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุตรดิตถ์แบบบูรณาการสุภาวดี โพธิยะราช
19-July-2554ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทยสุภาวดี โพธิยะราช; ภูมิศักดิ์ ราศรี
19-July-2554แนวทางการพัฒนาการแปรรูปน้ำมันปาล์มของไทยกนก คติการ; สุภาวดี โพธิยะราช
11-July-2556ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอนพัทย์ หนองคู
11-July-2556รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครสุภาวดี ฮะมะณี
19-July-2554Midterm Evaluation Report ASEAN Food Security Information Syatem Project(2nd Phase),2010 The ASEAN Food Security Information System (AFSIS)Sarun Wattanutchariya
11-July-2556แนวปฏิบัติในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการในประเทศและนานาชาติปัทมา โกเมนท์จำรัส