Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 41-50 of 127 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
5-July-2553ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุมโกเมนท์จำรัส, ปัทมา
9-July-2553คณิตเศรษฐศาสตร์โกเมนท์จำรัส, ปัทมา
12-July-2553การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนในธุรกิจหอพักและความคิดเห็นของผู้พักอาศัยต่อการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก กรณีศึกษาหอพัก191บริเวณใกล้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิเชียรรัตนพงษ์, อริสรา; นันตสุวรรณ, ธนันธร
9-July-2553การวิจัยและพัฒนางานวิจัยด้านพืชอาหารสัตว์เพื่อส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์อย่างยั่งยืนสุภาวดี โพธิยะราช
9-July-2553การวิจัยผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีต่อเศรษฐกิจไทยสุภาวดี โพธิยะราช; ราศรี, ภูมิศักดิ์; เอี่ยมฐานนท์, กฤช
12-July-2553การวิเคราะห์ทางการเงินในการลงทุนปลูกและระบบการตลาดของไผ่กิมซุ่งวิเชียรนพรัตน์, ปรัชญ
12-July-2553ห่วงโซ่อุปทานผักและผลไม้นำเข้าจากประเทศจีนมายังประเทศไทยคงเกื้อ, สุเทพ
9-July-2553การวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจของโครงการสร้างศักยภาพการพัฒนาชีวภัณฑ์ทางการแพทย์และยาใหม่ในประเทศไทยเหล่าประเสริฐ, อรพิน; วรรธนัจฉริยา, ศรัณย์; ตั้งหลักมงคล, มณฑา; มะลิซ้อน, ฐะปะนี
8-March-2555Midterm Evaluation Report ASEAN Food Security Information Syatem Project(2nd Phase),2010 The ASEAN Food Security Information System (AFSIS)Sarun Wattanutchariya
8-March-2555ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมขวัญ เพชรสว่าง; อนพัทย์ หนองคู