Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 127 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
17-July-2554การศึกษาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบนฐานข้อมูลชีวภาพราตรี พิมสาร
17-July-2554การศึกษาการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรจันทร์จิรา เผือกผู้
17-July-2554การศึกษาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น : การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลณัฐฐณิชา ต่อโชติ
17-July-2554เศรษฐกิจไทยหลังการเปิดเสรีทางการค้า : กรณีการนำเข้าผักและผลไม้จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสุภาวดี โพธิยะราช
17-July-2554การแข่งขันด้านการค้าข้าวในตลาดโลกณัฏฐาธรรม เผื่อนพันธ์นิด; ปภาวรินท์ บัวยิ้ม; สวรรยา ยังสุข
13-July-2554เศรษฐกิจประเทศไทยจากการเปิดเสรีทางการค้าศรัณย์ วรรธนัจฉริยา; ภูมิศักดิ์ ราศรี; สุภาวดี โพธิยะราช
13-July-2554เศรษฐกิจประเทศไทยสุภาวดี โพธิยะราช
2013รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครสุภาวดี ฮะมะณี
2013แนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการบริการทางระบบนิเวศแนวปะการังสุภาวดี ฮะมะณี
2013ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของการส่งออกสับประรดกระป๋องของไทยปัทมา โกเมนท์จำรัส