Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-16 of 16 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
9-September-2554ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การและผลการปฎิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการโรงพยาบาลชั้นนำของรัฐแห่งถนอมศรี แดงศรี
9-September-2554ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มสถานีโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานครมณฑป ผลาสินธุ์
9-September-2554ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการปฎิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ กรณีศึกษาเครือโรงพยาบาลพญาไทวีรวรรณ สิงหสุริยะ
9-September-2554ความผูกพันต่อองค์การและผลที่ตามมาของความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงงานแปรรูปอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีปัทมา อ่อนคำ
9-September-2554ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับกลางตามการรับรู้ของพนักงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษา:โรงงานยาสูบ ส่วนกลางเรย์ณุวรรษ ทัศมาลัย
3-June-2556อิทธิพลในการทำนายของปัจจัยการรับรู้วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในงานงาน และความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)THE INFLUENT FACTORS OF PERCEIVED ORGANIZATION CULTURE, JOB SATISFACTION AND ORGANIZATION COMMITMENT PREDICTING EMPLOYEES’ WORK BEHAVIOR:A CASE STUDY OF THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC CO., LTDไพสิทธิ์ กอสง่าลักษณ์