Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
23-March-2554ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการปฎิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ กรณีศึกษาเครือโรงพยาบาลพญาไทวีรวรรณ สิงหสุริยะ
9-September-2554ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การและผลการปฎิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการโรงพยาบาลชั้นนำของรัฐแห่งถนอมศรี แดงศรี
9-September-2554ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในกลุ่มสถานีโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานครมณฑป ผลาสินธุ์
9-September-2554ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการปฎิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ กรณีศึกษาเครือโรงพยาบาลพญาไทวีรวรรณ สิงหสุริยะ
9-September-2554ความผูกพันต่อองค์การและผลที่ตามมาของความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงงานแปรรูปอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีปัทมา อ่อนคำ
9-September-2554ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับกลางตามการรับรู้ของพนักงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน กรณีศึกษา:โรงงานยาสูบ ส่วนกลางเรย์ณุวรรษ ทัศมาลัย