Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4162
Title: การศึกษานโยบายทางการเงินธุรกิจด้านการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนและงบประมาณการลงทุนของบริษัทมหาชนจำกัด
Authors: รัญชนา รัชตะนาวิน
Keywords: นโยบายทางการเงิน
การตัดสินใจ
Issue Date: 21-November-2555
Abstract: ผลการศึกษาวิจัยของผู้บริหารทางการเงินของบริษัทมหาชนจำกัด 57 กลุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินธุรกิจของบริษัทมหาชนจำกัด ที่นำไปใช้ตัดสินใจลงทุนและจัดทำงบประมาณลงทุนของธุรกิจ และลักษณะของกลุ่มประชากรมีความสัมพันธ์กับการใช้นโยบายทางการเงินธุรกิจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนด้านงบประมาณเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนในประเทศไทย มีอัตราการตอบกลับ 10.75% ผลการศึกษาวิจัยพบว่า มูลค่าปัจจัยสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ระยะเวลาคืน (Payback Period) และตัวแบบประเมินราคาสินทรัพย์ทุน (CAPM) เป็นเทคนิคที่องค์กรส่วนใหญ่นิยมใช้ ในการประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆ และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์พบว่า ถ้าบริษัทมียอดขายต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น...
URI: http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/4162
Appears in Collections:ACC-06. ผลงานวิจัยItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.